Roháček2. Kronická35

2. Kronická

Joziáš slávi Veľkú noc.1 A Joziáš slávil Hos­podinovi Veľkú noc v Jeruzaleme. A za­bili veľkonočného barán­ka š­tr­nás­teho dňa prvého mesiaca. 2 A po­staviac kňazov k ich po­vin­nos­tiam po­sil­nil ich pre službu domu Hos­podinov­ho. 3 A riekol Levitom, ktorí vy­učovali všetok iz­raels­ký ľud, svätým Hos­podinovi: Daj­te truh­lu svätos­ti do domu, ktorý vy­stavil Šalamún, syn Dávidov, iz­rael­ský kráľ. Nebude vám bremenom, k­toré by ste museli nosiť na pleciach; teraz len slúžte Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a jeho ľudu Iz­raelovi. 4 Pri­prav­te sa podľa domu svojich ot­cov po svojich od­deleniach podľa pís­ma od Dávida, iz­rael­ského kráľa, a podľa na­písaného od Šalamúna, jeho syna. 5 A stoj­te v svätyni podľa od­dielov domu ot­cov za svojich bratov, synov ľudu, a to vše oddelenie pat­ričného domu otca Levitov. 6 A za­bíjaj­te veľkonočného barán­ka a po­sväťte sa a pri­prav­te svojim bratom, aby robili podľa slova Hos­podinov­ho, daného skrze Mojžiša. 7 A Joziáš daroval synom ľudu obeťou po­z­dvi­hnutia drob­ného dobyt­ka, barán­kov a koz­liat, všet­ko na veľkonočného barán­ka, všet­kým, ktorí sa tam nachádzali, počtom trid­sať tisíc, a volov tri tisíce. To všet­ko bolo z majet­ku kráľov­ho. 8 A jeho kniežatá za dob­rovoľnú obeť ľudu, kňazom a Levitom, tiež darovali obeťou po­z­dvi­hnutia; Hil­kiáš, Za­chariáš a Jechiel, voj­vodovia domu Božieho, dali kňazom na veľkonočného barán­ka dva tisíce šesťs­to kusov a volov tri­sto. 9 A Konaniáš a Šemai­áš a Na­tanael, jeho bratia, a Chašabiáš, Jehiel a Jozabad, kniežatá z Levitov, darovali Levitom obeťou po­z­dvi­hnutia na veľkonočného barán­ka päť tisíc kusov a volov päťs­to. 10 A tak bola pri­pravená služba, a kňazi stáli na svojom mies­te a Levitovia vo svojich od­deleniach podľa príkazu kráľov­ho. 11 A za­bíjali veľkonočného barán­ka, a kňazi kropili berúc z ich ruky, a Levitovia sťahovali z kože. 12 A od­delili, čo bolo na zápal, aby to dali synom ľudu podľa roz­delení domu ot­cov, aby obetovali Hos­podinovi tak, ako je na­písané v knihe Mojžišovej. A tak urobili aj s vol­mi. 13 A piek­li veľkonočného barán­ka na ohni podľa p­red­písaného poriadku a iné veci po­svätené varili v hr­n­coch, v kot­loch a na pan­viciach a roz­dávali behom všet­kým synom ľudu. 14 Po­tom pri­pravili sebe a kňazom, lebo kňazi, synovia Áronovi, boli za­mest­naní obetovaním zápalu a tukov až do noci; pre­to pri­pravili Levitovia sebe i kňazom, synom Áronovým. 15 Aj speváci, synovia Azafovi, boli na svojom mies­te podľa príkazu Dávidov­ho a Azafov­ho, Hémanov­ho a Jedutúnov­ho, vidiaceho kráľov­ho, a vrát­ni s­trážili pri každej bráne; ne­museli od­chádzať od svojej služby, lebo ich bratia, Levitovia, im pri­pravili. 16 A tak bola pri­pravená celá služba Hos­podinova toho dňa, aby slávili veľkonočného barán­ka a obetovali zápal­né obeti na ol­tári Hos­podinovom podľa príkazu kráľa Joziáša. 17 A tedy slávili synovia Iz­raelovi, ktorí sa na­chádzali, veľkonočného barán­ka toho času i sláv­nosť nek­vasených chlebov sedem dní. 18 Taká Veľká noc, ako bola tá, nebola slávená v Iz­raelovi odo dní proroka Samuela, ani ni­ktorý zo všet­kých kráľov iz­rael­ských ne­slávil takej Veľkej noci, jakú slávil Joziáš a kňazi a Levitovia i všetok Júda a Iz­rael, ktorý sa ešte nachádzal, i s obyvateľmi Jeruzalema. 19 V osem­nás­tom roku kráľov­stva Joziášov­ho slávila sa tá Veľká noc. Joziáš zahynie vo vojne proti Nechovi.20 Po tom po všet­kom, keď už bol Joziáš pri­pravil dom Boží, prišiel hore Necho, egypt­ský kráľ, aby bojoval proti Char­kemišu nad Euf­ratom, a Joziáš vy­šiel proti ne­mu. 21 Ale on poslal k nemu po­slov s od­kazom: Čo ja mám s tebou, jud­ský kráľu? Ja nej­dem dnes proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem voj­nu. A Bôh mi rozkázal, aby som sa ponáhľal. Daj tedy po­koj Bohu, ktorý je so mnou, nech ťa ne­zničí! 22 Avšak Joziáš ne­od­vrátil svojej tvári od neho, ale, aby bojoval s ním, za­menil svoj odev a ne­pos­lúchol na slová Necha, pošlé z úst Božích. A prišiel, aby bojoval na doline Megid­do. 23 A strel­ci strelili do kráľa Joziáša. Vtedy po­vedal kráľ svojim služob­níkom: Od­vez­te ma, lebo som veľmi ne­moc­ný. 24 A tak ho prenies­li jeho služob­níci z bitev­ného voza a vy­ložili ho na jeho druhý voz a do­viez­li ho do Jeruzalema. Aj zo­mrel a bol po­chovaný v hroboch svojich ot­cov. A celý Júda a Jeruzalem smútili nad Joziášom. 25 A Jeremiáš spieval trúch­livú pieseň nad Joziášom. A všet­ci speváci a speváčky hovorili vo svojich trúch­lych spevoch o Joziášovi až do tohoto dňa, a urobili ich pravid­lom v Iz­raelovi. A hľa, sú za­písané v trúch­lo­spevoch. 26 A os­tat­né deje Joziášove a jeho zbožné skut­ky, jako je to napísané v zákone Hos­podinovom, 27 a vôbec jeho deje, pr­vé i po­sled­né, tie hľa, sú na­písané v knihe kráľov Iz­raelových a Júdových.

Roháček2. Kronická35