Roháček2. Kronická24,17

2. Kronická 24:17

A po smr­ti Jehojadovej prišly kniežatá Júdove a po­klonily sa kráľovi. Vtedy ich vy­počul kráľ a dovolil.


Verš v kontexte

16 A po­chovali ho v mes­te Dávidovom s kráľmi, lebo robil dob­ré v Iz­raelovi i voči Bohu i voči jeho domu. 17 A po smr­ti Jehojadovej prišly kniežatá Júdove a po­klonily sa kráľovi. Vtedy ich vy­počul kráľ a dovolil. 18 A tak opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili hájom a mod­lám, a pre­to prišiel hnev Boží na Júdu a na Jeruzalem, pre ten ich hriech.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

17 A po smr­ti Jehojadovej prišly kniežatá Júdove a po­klonily sa kráľovi. Vtedy ich vy­počul kráľ a dovolil.

Evanjelický

17 Po Jójádovej smr­ti prišli jud­ské kniežatá vzdať poc­tu kráľovi a on ich vy­počul.

Ekumenický

17 Po Jójadovej smr­ti prišli jud­skí hod­nos­tári vzdať kráľovi poc­tu. Kráľ im vy­hovel.

Bible21

17 Po Jo­ja­dově smrti přiš­li někdejší judští hodnostáři a klaně­li se krá­li. A král jim za­čal na­s­lou­chat.