Roháček2. Kronická34

2. Kronická

Pobožný Joziáš odprace modlárstvo a dá opraviť chrám.1 Joziáš mal osem rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval trid­saťjeden rokov v Jeruzaleme. 2 A robil to, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových, a chodil po ces­tách Dávida, svoj­ho ot­ca, a ne­uchýlil sa ani na­pravo, ani naľavo. 3 Ôs­meho roku svoj­ho kraľovania, keď bol ešte len chlapec, začal hľadať Boha Dávida, svoj­ho ot­ca, a dvanás­teho roku začal čis­tiť Jud­sko a Jeruzalem od výšin a hájov, od rytín a sliatin. 4 Lebo pred ním roz­borili ol­táre Bálov a sl­nečné ob­razy, ktoré boly hore na nich, po­sekal, a háje, rytiny a sochy modiel skrúšil a ob­rátil na prach a roz­sypal po hroboch tých, ktorí im obetovávali. 5 A kos­ti kňazov popálil na ich ol­tároch a očis­til Jud­sko a Jeruzalem. 6 I po mes­tách pokolenia Manassesovho, Ef­rai­mov­ho a Sime­onov­ho a až po Naf­taliho, po ich pus­tinách na­okolo, 7 po­boril ol­táre a háje a rytiny rozt­ries­kal a ob­rátil na p­rach a všet­ky sl­nečné ob­razy po­sekal po celej zemi Iz­raelovej. Po­tom sa na­vrátil do Jeruzalema. 8 A osem­nás­teho roku svoj­ho kraľovania, keď čis­til zem i dom Boží, poslal Šafána, syna Acaliášov­ho, a Maaseiáša, veliteľa mes­ta, a Jo­acha, syna Jo­achazov­ho, kan­celára, aby opravil dom Hos­podina, jeho Boha, 9 ktorí, keď prišli k veľkňazovi Hil­kiášovi, dali mu peniaze, donesené do domu Božieho, ktoré boli sob­rali Levitovia, strážni prahu, od Manas­sesa a Ef­rai­ma a od všet­kého ostat­ku Iz­raelov­ho i od celého Júdu a Ben­jamina jako aj od obyvateľov Jeruzalema. 10 A dali ich na ruku tých, ktorí konali prácu, ktorí boli ustanovení dozerať v dome Hos­podinovom, a ich dávali tým, ktorí robili prácu, ktorí robili v dome Hos­podinovom, aby ponap­rávali čo bolo poškodené, a tiež aby aj ináče opravili dom. 11 A dali tesárom a staviteľom, aby na­kúpili tesaných kameňov a dreva na väz­by a aby hradami opat­rili domy, ktoré boli porúchali kráľovia Júdovi. 12 A mužovia konali ver­ne prácu, nad ktorými boli ustanovení Jachat a Obadiáš, Levitovia zo synov Meráriho, a Za­chariáš a Mešul­lam zo synov Kehátových, aby boli na čele. A boli to Levitovia, ktorí sa všet­ci roz­umeli do nás­trojov k spevu. 13 A boli aj nad tými, ktorí nosili bremená, a vied­li predok všet­kým, ktorí konali prácu čo do jakejkoľvek služby. A z Levitov boli tiež pisári, úrad­níci a vrát­ni. Najdenie knihy zákona. Posolstvo u Huldy.14 A keď vy­nášali peniaze, ktoré boly podonášané do domu Hos­podinov­ho, našiel kňaz Hil­kiáš knihu zákona Hos­podinov­ho, vydaného skrze Mojžiša. 15 Vtedy od­povedal Hil­kiáš a riekol Šafánovi, pisárovi: Našiel som knihu zákona v dome Hos­podinovom. A Hil­kiáš dal knihu Šafánovi. 16 A Šafán doniesol knihu ku kráľovi a doniesol kráľovi aj od­poveď a riekol tak­to: Všet­ko, čo bolo od­dané do rúk tvojich služob­níkov, robia. 17 A vy­sypúc peniaze, ktoré sa našly v dome Hos­podinovom, dali ich do rúk ustanoveným na do­zor a do rúk tým, ktorí robia prácu. 18 Pri tom oznámil Šafán, pisár, kráľovi a riekol: Kňaz Hil­kiáš mi dal knihu. A Šafán z nej čítal pred kráľom. 19 A stalo sa, keď počul kráľ slová zákona, že roz­tr­hol svoje rúcho. 20 A kráľ roz­kázal Hil­kiášovi a Achikámovi, synovi Šafánov­mu, a Ab­donovi, synovi Míchov­mu, a Šafánovi, pisárovi, a Asai­ášovi, služob­níkovi kráľov­mu, a po­vedal: 21 Iďte, opýtaj­te sa Hos­podina o mne a o ľude, pozostalom z Iz­raela a Júdu, ­vzhľadom na slová knihy, ktorá sa našla, lebo je to veľká prch­livosť Hos­podinova, ktorá je vy­liata na nás, pre­tože naši ot­covia ne­os­tríhali slova Hos­podinov­ho, aby boli činili podľa všet­kého toho, čo je na­písané v tej­to knihe. 22 A tak od­išiel Hil­kiáš a tí, ktorých pos­lal kráľ, k prorokyni Hul­de, žene to Šal­lúma, syna Tok­hata, syna Chas­ru, ktorý strážil rúcha. Bývala v Jeruzaleme na druhej strane, a hovorili s ňou podľa toho. 23 A ona im riek­la: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Po­vedz­te mužovi, ktorý vás po­slal ku mne: 24 Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, uvediem zlé na toto mies­to a na jeho obyvateľov, všet­ky zlorečen­stvá, ktoré sú na­písané v knihe, ktorú čítali pred kráľom Júdovým. 25 Pre to, že ma opus­tili a kadili iným bohom, aby ma popudzovali všelijakými dielami svojich rúk; pre­to sa vyleje moja prch­livosť na toto mies­to a nebude uhasená. 26 A jud­skému kráľovi, ktorý vás po­slal pýtať sa Hos­podina, tak­to po­viete: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov, čo sa týka slov, ktoré si počul.- 27 Pre­tože zmäk­lo tvoje srd­ce, a po­koril si sa pred Bohom, keď si počul jeho slová proti tomuto mies­tu a proti jeho obyvateľom, tedy pre­to, že si sa po­koril predo mnou a roz­tr­hol si svoje rúcho a plakal si predo mnou, pre­to som i ja počul, hovorí Hos­podin. 28 Hľa, pri­pojím ťa k tvojim ot­com, a budeš sprataný do svojich hrobov v po­koji, a nebudú hľadieť tvoje oči na všet­ko to zlé, ktoré uvediem na toto mies­to a na jeho obyvateľov. - A donies­li kráľovi od­poveď. Čítanie z knihy zákona. Smluva s Hospodinom.29 Po­tom po­slal kráľ pos­lov a shromaždil všet­kých starších Júdu a Jeruzalema. 30 A kráľ vy­šiel hore do domu Hos­podinov­ho i všet­ci mužovia Júdu, obyvatelia Jeruzalema, kňazi, Levitovia a všetok ľud, od veľkého až do malého, a čítal v ich prítom­nos­ti, tak aby počuli, všetky slová knihy sm­luvy, ktorá bola naj­dená v dome Hos­podinovom. 31 A kráľ stojac na svojom mies­te učinil sm­luvu pred Hos­podinom, že bude na­sledovať Hos­podina a os­tríhať jeho pri­kázania, jeho svedoc­tvá a jeho ustanovenia celým svojím srd­com a celou svojou dušou a že bude činiť slová sm­luvy, ktoré sú na­písané v tej­to knihe. 32 A roz­kázal, aby stál p­ri tom každý, kto sa na­chádza v Jeruzaleme a v Ben­jaminovi. A obyvatelia Jeruzalema robili podľa sm­luvy Boha, Boha svojich ot­cov. 33 A Joziáš od­stránil všet­ky ohav­nos­ti zo všet­kých zemí, ktoré pat­rily synom Iz­raelovým, a pri­dŕžal všet­kých, ktorí sa na­chádzali v Iz­rael­sku, aby slúžili Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. Ne­od­stúpili po všet­ky jeho dni, aby neboli na­sledovali Hos­podina, Boha svojich ot­cov.

Roháček2. Kronická34