Roháček2. Kronická28

2. Kronická

Bezbožnosť Achazova. Porážka od Sýrov.1 Achaz mal dvad­sať rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval šest­násť rokov v Jeruzaleme. Ale nerobil toho, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových, ako robil Dávid, jeho otec. 2 Lež chodil po ces­tách kráľov Iz­raelových, ba ešte aj sliatin narobil Bálom. 3 Krome toho aj kadil v doline syna Hin­noma a pálil svojich synov ohňom podľa ohav­nos­tí po­hanov, ktorých vy­hnal Hos­podin zp­red tvári synov Iz­raelových. 4 A obetoval a kadil na výšinách a na brehoch i pod každým stromom zeleným. 5 Pre­to ho vydal Hos­podin, jeho Bôh, do ruky sýr­skeho kráľa. A tak uderiac na neho zajali od neho veľké m­nožs­tvo zajatých a do­vied­li ich do Damašku. Krome toho bol daný i do ruky kráľa Iz­raelov­ho, ktorý uderil na nebo a spôsobil mu veľkú porážku. Zajatí od Izraela zaopatrení a zpät zavedení.6 Lebo Pekach, syn Remaliášov, po­bil v Jud­sku sto dvad­sať tisíc za jeden deň, všet­ko to udat­ných mužov, pre­tože opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov. 7 Pri­tom Zich­ri, moc­ný muž udat­ný z Efraima, za­bil Maaseiáša, syna kráľov­ho, a Az­rikáma, správ­cu domu, a El­kánu, druhého po kráľovi. 8 A synovia Iz­raelovi zajali zo svojich bratov dve­sto tisíc, žien, synov a dcér, ako aj nalúpili od nich mnoho koris­ti a do­pravili korisť do Samárie. 9 Ale bol tam prorok Hos­podinov, ktorého meno bolo Odéd, a k­torý vyšiel oproti voj­sku, pri­chádzajúcemu do Samárie, a riekol im: Hľa, Hos­podin, Bôh vašich ot­cov, roz­hnevajúc sa na obyvateľov Júdu vy­dal ich do vašej ruky, a vy ste po­v­raždili m­nohých z nich v zúrivos­ti, že to dosiahlo až do neba. 10 A teraz ešte hovoríte, že si pod­robíte synov Júdu a Jeruzalema sebe za sluhov a za diev­ky. Či ste sa aj vy sami nedopus­tili hriechov proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu? 11 Pre­to teraz ma po­slúch­nite a vráťte a zaveďte zpät zajatých, ktorých ste zajali zo svojich bratov, lebo páľa hnevu Hos­podinov­ho je na vás. 12 Vtedy po­vs­tali mužovia, zpomedzi hláv synov Ef­rai­mových, Azariáš, syn Jehochanánov, Berechiáš, syn Mešil­lemótov, Ezechiáš, syn Šalúmov, a Amaza, syn Chad­lai­ho, proti tým, ktorí pri­chádzali z voj­ny, 13 a riek­li im: Nedovediete zajatých sem, lebo to, čo hovoríte, je uvaliť na vás vinu u Hospodina, pri­dať ešte k našim hriechom a k našej vine, lebo máme velikú vinu, a páľa hnevu je na Iz­raelovi. 14 A tak zanechali ozb­rojen­ci zajatých i lúpež pred veliteľmi i pred celým shromaždením. 15 Po­tom po­vs­tali mužovia, ktorí boli označení podľa mena, pojali zajatých a všet­kých ich na­hých za­odiali z koris­ti. A keď ich za­odiali a za­obuli, na­kŕmili ich a na­pojili aj ich po­mazali a sprevodili ich na osloch, všet­kých ne­moc­ných, a do­vied­li ich do Jericha, do mes­ta paliem, do blíz­kos­ti ich bratov, a po­tom sa vrátili do Samárie. Ešte rôzne vojny proti Achazovi.16 V tom čase po­slal kráľ Achaz k as­sýr­skym kráľom, aby mu po­moh­li. 17 Lebo ešte prišli Edomej­ci a uderili na Júdu a od­vied­li zajatých. 18 Aj Filištíni vtrh­li do miest na nížinách i na juh Jud­ska a zau­jali Bét-šemeš, Ajalon, Gederót, Socho a jeho vsi, Tim­nu i jej vsi, Gim­zo i jeho vsi a bývali tam. 19 Lebo Hos­podin zo­hol Júdu pre Achaza, kráľa Iz­raelov­ho, pre­tože si bez­úzd­ne počínal v Jud­sku a do­púšťal sa veľkých hriechov proti Hos­podinovi. 20 A prišiel na neho Til­gat-pil­nezer, as­sýr­sky kráľ, a sov­rel ho, ale neposilnil ho. Achazove hriechy a jeho smrť.21 Lebo hoci olúpil Achaz dom Hos­podinov i dom kráľov i kniežatá a dal to assýrskemu kráľovi, nebolo mu to na po­moc. 22 A kedykoľvek ho sužovali, vše znova a vše väčších hriechov sa do­púšťal proti Hos­podinovi. To bol kráľ Achaz. 23 Lebo obetoval bohom Damašku, ktorí ho porazili, a riekol: Pre­tože bohovia sýr­skych kráľov im po­máhajú, nuž budem obetovať tým, aby aj mne po­moh­li. Ale práve oni mu boli na to, aby spôsobili jeho pád i celého Iz­raela. 24 A Achaz sob­ral nádoby domu Božieho a po­sekal nádoby domu Božieho na kusy, za­mkol dvere domu Hos­podinov­ho a narobil si ol­tárov, na každom uhle v Jeruzaleme. 25 I v jed­nom každom mes­te Jud­ska narobil výšin, aby kadil iným bohom, a tak popudzoval Hos­podina, Boha svojich ot­cov. 26 A os­tat­né jeho deje i všet­ky jeho ces­ty, pr­vé i po­sled­né, tie hľa, sú na­písané v knihe kráľov Júdových a Iz­raelových. 27 A tak ľahol Achaz a ležal so svojimi ot­cami, a po­chovali ho v mes­te, v Jeruzaleme, lebo ho nezanies­li do hrobov kráľov Iz­raelových. A kraľoval Ezechiáš, jeho syn, mies­to neho.

Roháček2. Kronická28