Roháček2. Kronická19

2. Kronická

Prorok tresce Jozafata.1 A keď sa na­vracoval Jozafat, jud­ský kráľ, do svoj­ho domu v po­koji, do Jeruzalema, 2 vy­šiel mu v ús­trety Jehu, syn Chananiho, vidiaci, a po­vedal kráľovi Jozafatovi: Či si mal ísť pomáhať bez­božnému a tých, ktorí nenávidia Hos­podina, budeš milovať? Pre to sa za­pálil na teba hnev zp­red Hos­podina. 3 Avšak našly sa pri tebe i dobré veci, lebo si od­pratal háje zo zeme a ustavil si svoje srd­ce hľadať Boha. Jozafat postaví sudcov v zemi.4 A Jozafat býval v Jeruzaleme. A zase vy­šiel medzi ľud a po­chodil všade od Bér-šeby až po po­horie Ef­rai­movo a na­vrátil ich k Hos­podinovi, Bohu ot­cov. 5 A po­stavil sud­cov v zemi vo všet­kých ohradených mes­tách Jud­ska, v každom mes­te. 6 A riekol sud­com: Vidz­te, čo robíte: lebo ne­súdite za človeka, ale za Hos­podina, k­torý je s vami pri vy­konávaní súdu. 7 Pre­to teraz nech je strach Hos­podinov na vás. Os­tríhaj­te a čiňte. Lebo u Hos­podina, nášho Boha, nieto ne­právos­ti, ani nehľadí na osobu ani ne­prij­me ú­plat­ného daru. 8 Ba aj v Jeruzaleme po­stavil Jozafat niek­torých z Levitov a kňazov a z hláv ot­cov Iz­raelových k súdu Hos­podinov­mu a riešiť pravoty. Po­tom sa on i jeho ľudia navrátili do Jeruzalema. 9 A pri­kázal im a po­vedal: Tak rob­te v báz­ni Hos­podinovej, ver­ne a úp­rim­ným srd­com. 10 A p­ri každej pravote, ktorá prij­de pred vás od vašich bratov, ktorí bývajú vo svojich mes­tách, v ktorej treba roz­súdiť medzi kr­vou a kr­vou, medzi zákonom a pri­kázaním, čo do ustanovení a súdov, po­učíte ich, aby neh­rešili proti Hos­podinovi, a aby neprišiel na vás hnev a na vašich bratov. Tak rob­te a ne­zhrešíte. 11 A hľa, Amariáš, naj­vyšší kňaz, bude nad vami vo všet­kých veciach Hos­podinových a Zebadiáš, syn Iz­maelov, voj­voda domu Júdov­ho, vo všet­kých veciach kráľových, a správ­covia Levitovia pred vami. Buďte zmužilí a konaj­te! A Hos­podin bude s tým, kto bude dobrý.

Roháček2. Kronická19