Roháček2. Kronická4

2. Kronická

Medený oltár, more, umyváky, svietniky, dvor a iné.1 A spravil aj medený ol­tár, ktorý bol dvad­sať lakťov dl­hý, dvad­sať lakťov široký a desať lakťov vy­soký. 2 A spravil uliate more, široké desať lakťov od jed­ného jeho kraja po jeho d­ruhý kraj, a bolo okruhlé do­okola, a jeho výška bola päť lakťov, a šnúra trid­siatich lakťov ho ob­jala do­okola. 3 A pod ním boly podoby volov, ktoré ho ob­nímaly kolom do­okola, na desať lakťov, ob­kľučujúc more do­okola, dva rady bolo tých volov, ktoré boly s ním spolu sliate. 4 Stálo na dvanás­tich voloch, z ktorých tri hľadely na sever, tri hľadely na západ, tri hľadely na juh a tri hľadely na východ, a more bolo na nich svr­chu, a všet­ky ich za­dky boly ob­rátené do vnút­ra. 5 Jeho hrúb­ka bola na dlaň, a jeho okraj bol, ako býva okraj kalicha, jako kvet ľalie, a čo do ob­jemu, ob­jímalo tri tisíce batov. 6 A spravil desať umyvákov a dal z nich päť na pravú ­stranu a päť na ľavú ­stranu umývať v nich; to, čo sa pri­pravovalo na zápal­nú obeť, oplakovali v nich, a more bolo na to, aby sa v ňom umývali kňazi. 7 A spravil desať zlatých sviet­nikov podľa ich druhu a po­stavil v chráme, päť po pravej a päť po ľavej strane. 8 Spravil aj desať stolov, ktoré po­stavil v chráme, päť po pravej a päť po ľavej strane, a spravil i sto zlatých čiaš. 9 A spravil dvor p­re kňazov aj veľké ná­dvorie i dvere na ná­dvorí a ich dvere po­kryl meďou. 10 A more umies­til na pravej strane na východ oproti juhu. 11 A Chúram narobil aj hrncov a lopát a čiaš. A tak do­končil Chúram dielo, ktoré konal kráľovi Šalamúnovi v dome Božom: 12 dva stĺpy a hlavice a makovice na vrch tých stĺpov po dvoje a dve pletivá po­kryť dve hlavice makovíc, ktoré boly hore na stĺpoch, 13 a granátových jabĺk štyris­to pre tie dve pletivá, dva rady granátových jabĺk pre jed­no pletivo po­kryť dve hlavice makovíc, ktoré boly na stĺpoch; 14 spravil aj podstavce a umyváky spravil na pod­stav­ce; 15 jed­no more a dvanásť volov pod ním; 16 a hr­n­ce, lopaty a vid­lice i všet­ky ich nádoby spravil Chúram Abiv kráľovi Šalamúnovi pre dom Hos­podinov z leštenej medi. 17 Na rovine Jor­dána ich ulieval kráľ vo for­mách z ílovatej zeme medzi Suk­kótom a medzi Ceredatou. 18 A tak narobil Šalamún všet­kých tých nádob veliké množs­tvo, lebo sa ne­vyhľadávala váha medi. 19 A Šalamún spravil všet­ky nádoby, ktoré boly po­treb­né pre dom Boží, zlatý ol­tár i stoly, na ktoré k­lád­li chleby, p­red­ložené tvári Božej, 20 sviet­niky a ich lam­py, aby ich rozs­vecovali podľa poriad­ku pred svätyňou svätých, všet­ko z rýdzeho zlata; 21 i kvety, lam­py a štip­ce na čis­tenie tak­tiež zo zlata, a to bolo naj­výbor­nejšie zlato, 22 a nože, čaše, pan­vy a kadid­lá, z rýdzeho zlata, a vchod do domu, jeho vnútor­né dvere do svätyne svätých i von­kajšie dvere domu, totiž do chrámu, boly zo zlata.