Roháček2. Kronická24,4

2. Kronická 24:4

Po­tom sa stalo, že vzkr­s­la myšlien­ka v srd­ci Jo­asovom ob­noviť dom Hos­podinov.


Verš v kontexte

3 A Jehojada mu vzal dve ženy, a splodil synov i dcéry. 4 Po­tom sa stalo, že vzkr­s­la myšlien­ka v srd­ci Jo­asovom ob­noviť dom Hos­podinov. 5 Pre­to shromaždil kňazov a Levitov a riekol im: Vy­j­dite do miest Júdových a shromažďuj­te od všet­kého Iz­raela peniaze na opravu domu svoj­ho Boha, z roka na rok, a vy sa ponáhľaj­te s vecou. Avšak Levitovia sa ne­ponáhľali.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­tom sa stalo, že vzkr­s­la myšlien­ka v srd­ci Jo­asovom ob­noviť dom Hos­podinov.

Evanjelický

4 Po­tom si však Jóáš zau­mienil ob­noviť dom Hos­podinov.

Ekumenický

4 Ne­skôr sa Jóaš roz­hodol ob­noviť Hos­podinov dom.

Bible21

4 Po nějaké době se Jo­aš roz­ho­dl obnovit Hos­po­dinův chrám.