Roháček2. Kronická31

2. Kronická

Kazenie modlárstva a zriadenie služby Božej.1 Keď sa to všet­ko do­končilo, vy­šli všet­ci synovia Izraelovi, ktorí sa tam nachádzali, do miest Júdových a roz­lámali mod­lár­ske sochy a po­sekali háje a roz­borili výšiny aj ol­táre a od­pratali to z celého Jud­ska, Ben­jamin­ska, Ef­raim­ska a zo zeme Manassesovej až i všet­ko dokončili. Po­tom sa na­vrátili všet­ci synovia Iz­raelovi, každý do svoj­ho državia, do svojich miest. 2 A tedy Ezechiáš zase postavil od­delenia kňazov a Levitov po ich od­deleniach, každého podľa jeho služby, z kňazov a Levitov k zápal­ným a po­koj­ným obetiam, aby svätos­lúžili, oslavovali a chválili v bránach voj­sk Hos­podinových. 3 A čias­t­ka kráľova z jeho majet­ku venovaná bola na zápal­né obeti, na zápal­né obeti ran­né a večer­né, i na zápal­né obeti, p­red­písané na soboty, na novmesiace a na výročné sláv­nos­ti, jako je na­písané v zákone Hos­podinovom. Snášanie a rozdeľovanie obetných darov.4 A roz­kázal ľudu, obyvateľom Jeruzalema, dávať čias­t­ku, us­tanovenú pre kňazov a Levitov, aby sa vzmužili v zákone Hos­podinovom. 5 A hneď, ako vy­šiel roz­kaz, na­snášali synovia Iz­raelovi mnoho pr­votín obilia, vína, oleja, medu a všet­kých úrod poľných i desiat­ku zo všetkého nadonášali hoj­ne. 6 Aj synovia Iz­raelovi a Júdovi, ktorí bývali v mes­tách Júdových, tí tiež donášali desiatok z volov a z drob­ného dobyt­ka jako aj desiatok svätých vecí, ktoré boly za­svätené Hos­podinovi, ich Bohu, a skladali to po hromadách. 7 V treťom mesiaci začali za­kladať tie hromady a v sied­mom mesiaci do­končili. 8 A keď prišli Ezechiáš a kniežatá a videli hromady, dob­rorečili Hos­podinovi i jeho ľudu Iz­raelovi. 9 A Ezechiáš sa pýtal kňazov a Levitov o tých hromadách. 10 A Azariáš, naj­vyšší kňaz z domu Cádokov­ho, mu odpovedal a riekol: Od­kedy začali donášať obeť po­z­dvi­hnutia do domu Hos­podinov­ho, vše sme jed­li a na­sýtili sme sa, a ešte zo­stáva hoj­ne, lebo Hos­podin požeh­nal svoj ľud, a čo zbud­lo, je táto hromada. 11 Vtedy roz­kázal Ezechiáš pri­praviť komory v dome Hos­podinovom, a pri­pravili 12 a ta po­tom vnášali obeť po­z­dvi­hnutia i desiatok i po­svätené veci, a verne. A bol nad nimi za správ­cu Konaniáš, Levita, a Šimei, jeho brat bol druhý. 13 A Jechiel, Azaziáš, Na­chat, Asahel, Jerimót, Jozabad, Eliel, Iz­machiáš, Machat a Benai­áš boli úrad­ník­mi pod správou Konaniáša a Šimeiho, jeho brata, z nariadenia kráľa Ezechiáša a Azariáša, voj­vodu domu Božieho. 14 A Kóre syn Jim­nu, Levita, vrát­ny b­rány na východ, bol nad tým, čo dob­rovoľne obetovali Bohu, aby roz­deľoval obeť po­z­dvi­hnutia Hos­podinovu a sväté svätých. 15 Jemu ku po­moci boli: Éden, Min­jamin, Ješua, Šemai­áš, Amariáš a Šechaniáš po mes­tách kňazov, ver­ní to mužovia, aby roz­deľovali svojim bratom po jed­not­livých oddeleniach ako veľkému, tak malému, 16 krome za­písaných v ich rodok­meni, k­torí boli mužského po­hlavia, vo veku od troch rokov a vy­še, všet­kým tým, ktorí pri­chádzali do domu Hos­podinov­ho pre to, čo im pri­pádalo na ktorý ten deň, podľa ich služby v ich úlohách a podľa toho, jaké boly ich od­delenia, 17 (A čo do rodok­meňa kňazov, podľa domu ich ot­cov, a Levitov, popísaní boli vo veku od dvad­siatich rokov a vy­še podľa toho, čo bola ktorého úloha a ktoré ktorého od­delenie.) 18 a aby dávali popísaným podľa rodu spolu so všet­kými ich drob­nými deťmi, s ich ženami, s ich syn­mi a s ich dcérami, celému shromaždeniu, lebo vo svojej ver­nos­ti sa po­svätili, aby boli svätí. 19 Aj pre synov Áronových, kňazov, k­torí boli na vidieku ob­vodu svojich miest, vo všet­kých jed­not­livých mes­tách boli ustanovení mužovia, ktorí boli označení podľa mena, aby dávali čias­t­ky všet­kým mužs­kého po­hlavia medzi kňaz­mi jako i všet­kým za­písaným podľa rodu medzi Levitami. 20 A tak urobil Ezechiáš po celom Jud­sku a urobil to, čo je dob­ré a spraved­livé, prav­divé a ver­né pred Hos­podinom, svojím Bohom. 21 V každom diele, ktoré začal v službe domu Božieho a v zákone a v pri­kázaní hľadajúc svoj­ho Boha, to všet­ko robil celým svojím srd­com a dob­re sa mu vodilo.

Roháček2. Kronická31