Roháček2. Kronická27

2. Kronická

Kraľovanie Jotámovo.1 Jotám mal dvad­saťpäť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval šest­násť rokov v Jeruzaleme. Meno jeho mat­ky bolo Jeruša, dcéra Cádokova. 2 A robil to, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových, všet­ko tak, ako robil Uziáš, jeho otec, len že ne­vošiel do chrámu Hos­podinov­ho. Ale ľud bol ešte vždy porušený. 3 On vy­stavil hor­nú bránu domu Hos­podinov­ho i na múre Ofela staväl mnoho. 4 Krome toho vy­stavil mes­tá na po­horí Júdovom a v lesoch na­staväl zám­kov a veží. 5 Ten is­tý tiež bojoval s kráľom synov Am­monových a pre­mohol ich. A synovia Am­monovi mu dali toho roku sto hrivien strieb­ra a desať tisíc korov pšenice a jačmeňa tiež desať tisíc. Toľko mu dali synovia Am­monovi i druhého roku i tretieho. 6 A tak zmoc­nel Jotám, lebo upravil svoje ces­ty pred Hos­podinom, svojím Bohom. 7 A os­tat­né deje Jotámove jako i všet­ky jeho voj­ny i jeho ces­ty, tie hľa, sú na­písané v knihe kráľov Iz­raelových a Júdových. 8 Dvad­saťpäť rokov mal, keď začal kraľovať, a kraľoval šest­násť rokov v Jeruzaleme. 9 A tak ľahol Jotám a ležal so svojimi ot­cami, a po­chovali ho v mes­te Dávidovom. A kraľoval Achaz, jeho syn, mies­to neho.

Roháček2. Kronická27