EvanjelickýSudcov6

Sudcov

Midjánci sužujú Izrael1 Ale Iz­rael­ci robili, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi. Hos­podin ich vy­dal na sedem rokov do rúk Mid­ján­com. 2 Keď ruka Mid­ján­cov ťažko doliehala na Iz­rael, pris­pôsobili si Iz­rael­ci k ob­rane pred Mid­ján­cami hor­ské trh­liny, jas­kyne a pev­nos­ti. 3 Kedykoľvek Iz­rael­ci za­siali, prišli Mid­ján­ci a Amálékov­ci a synovia východu proti nim. 4 Pri­tiah­li a utáborili sa proti nim a zničili úrodu krajiny až tam, kde sa ide do Gazy, a nezanechali nijaké po­traviny v Iz­raeli, ani ov­ce, ani voly, ani os­ly. 5 Lebo keď prišli so svojimi stádami a stan­mi, prišli v takom množs­tve ako kobyl­ky; ich samých a ich ťavy nebolo možno spočítať; i vpad­li do krajiny, aby ju spus­tošili. 6 Tak­to Mid­ján­ci veľmi ožob­ráčili Iz­rael. Vtedy Iz­rael­ci volali k Hos­podinovi o po­moc. 7 Keď Iz­rael­ci pre Mid­ján­cov volali k Hos­podinovi o po­moc, 8 Hos­podin po­slal Iz­rael­com proroka, a ten im hovoril: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja som vás vy­viedol z Egyp­ta a z domu ot­roc­tva; 9 ja som vás vy­tr­hol z moci Egyp­ta a z moci všet­kých vašich utláčateľov; za­hnal som ich spred vás a ich krajinu som dal vám. 10 Po­vedal som vám: Ja som Hos­podin, váš Boh; ne­uc­tievaj­te bohov Amorej­cov, v krajine ktorých bývate! Ale vy ste ma ne­počúvali. Gideon sudcom11 Vtedy prišiel an­jel Hos­podinov a sadol si pod dub Abíézerov­ca Jóáša v Of­re, kým jeho syn Gide­on mlátil v lisov­ni pšenicu, aby ju za­chránil pred Mid­ján­cami. 12 An­jel Hos­podinov sa mu zjavil a po­vedal: Hos­podin je s tebou, sil­ný hr­dina! 13 Gide­on mu po­vedal: Ach, môj pane, prečo nás toto všet­ko pos­tih­lo, ak je Hos­podin s na­mi? Kde sú všet­ky Jeho pred­iv­né skut­ky, o ktorých nám rozp­rávali ot­covia, keď hovorili: Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta. Teraz nás Hos­podin za­vr­hol a vy­dal Mid­ján­com do rúk. 14 Hos­podin sa ob­rátil k nemu so slovami: Choď s touto svojou silou a vy­sloboď Iz­rael z rúk Mid­ján­cov. Veď som ťa po­slal. 15 Ale on Mu od­povedal: Ach, Pane, čím mám vy­slobodiť Iz­rael? Hľa, môj rod je naj­chatr­nejší v Menaššem a ja som najm­ladší v dome môj­ho ot­ca. 16 Hos­podin mu riekol: Keď budem ja s tebou, porazíš Mid­ján­cov ako jed­ného muža. 17 On mu po­vedal: Ak som našiel milosť v Tvojich očiach, daj mi znamenie, že si to Ty, kto so mnou hovoríš. 18 Ne­vzdiaľ sa od­tiaľto, kým ne­prídem k Tebe, nedonesiem a ne­zložím pred Tebou svoj dar. On po­vedal: Zo­stanem, kým sa ne­vrátiš. 19 Gide­on vošiel a pri­pravil kozľa a nek­vasený chlieb z éfy múky. Mäso položil do koša, poliev­ku dal do hr­n­ca, vy­niesol mu pod dub a pred­ložil. 20 Po­vedal mu an­jel Boží: Vez­mi mäso a nek­vasený chlieb a polož na túto skalu, a poliev­ku vy­lej. Urobil to. 21 A an­jel Pánov vy­strčil koniec palice, ktorú mal v ruke, a dot­kol sa ním mäsa a nek­vaseného chleba. Zo skaly vy­šľahol oheň a strávil mäso a nek­vasený chlieb. An­jel Hos­podinov zmizol z očú. 22 Keď Gide­on videl, že to bol an­jel Hos­podinov, po­vedal: Beda, Hos­podine, Pane, že som videl an­jela Hos­podinov­ho tvárou v tvár! 23 Ale Hos­podin mu po­vedal: Po­koj s tebou! Neboj sa, nezom­rieš. 24 Vtedy tam Gide­on po­stavil ol­tár Hos­podinovi a na­zval ho Hos­podin je spása. Až po dnešný deň je ešte v abíézerov­skej Of­re. Gideonova horlivosť za Hospodina25 V onú noc hovoril mu Hos­podin: Vez­mi mladého jun­ca z dobyt­ka svoj­ho otca a druhého, sedem­ročného jun­ca, a zbúraj Baalov ol­tár, ktorý pat­rí tvoj­mu ot­covi, a ašéru, ktorá je pri ňom, vy­tni! 26 A z po­u­kladaných kameňov po­stav ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na výšine toh­to vr­chu, na vr­chole tej­to pev­nos­ti. Po­tom vez­mi druhého jun­ca a obetuj ho ako spaľovanú obeť na dreve z ašéry, ktorú vy­tneš. 27 Vtedy Gide­on vzal desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu pri­kázal Hos­podin; ale pre­tože sa bál domu svoj­ho otca a ľudí mes­ta urobiť to vo dne, urobil to v noci. 28 Keď mužovia mes­ta včas ráno vstali, videli zbúraný ol­tár Baalov a ašéru pri ňom vy­ťatú; a druhého jun­ca ako spaľovanú obeť na novopo­stavenom ol­tári, 29 a hovorili si: Kto to urobil? Keď sa spytovali a hľadali, po­vedali im: Gide­on, syn Jóášov, to urobil. 30 Ľudia mes­ta po­vedali Jóášovi: Vy­veď svoj­ho syna, musí zo­mrieť, lebo zbúral Baalov ol­tár a ašéru pri ňom vy­ťal. 31 Ale Jóáš po­vedal všet­kým, čo stáli okolo neho: Chcete viesť spor za Baala? Alebo ho chcete za­chrániť? Kto chce za neho viesť spor, do rána bude usmr­tený. Ak je bohom, nech vedie spor za seba pre­to, že zbúral jeho ol­tár. 32 V onen deň dali mu meno Jerub­bal, čím chceli po­vedať: Baal nech vedie spor proti ne­mu, pre­tože zbúral jeho ol­tár. Gideonovo víťazstvo nad Midjáncami33 Celý Mid­ján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v rovine Jez­reel. 34 Vtedy zo­stúpil duch Hos­podinov na Gide­ona, a ten za­trúbil na trúbe; tým bol Abíezer po­volaný ísť za ním. 35 I rozo­slal po­slov po celom Menašše­ovi; aj ten bol po­volaný ísť za ním. Po­slov rozo­slal k Ašérovi, Zebulúnovi a Naf­tálímu, a aj tí im vy­šli v ús­trety. 36 Gide­on po­vedal Bohu: Ak chceš mojou rukou za­chrániť Iz­rael, ako si za­sľúbil, 37 tak položím vl­nené rúno na holo­hum­nicu; ak bude rosa len na rúne, a zem do­okola zo­stane suchá, spoz­nám, že chceš za­chrániť Iz­rael mojou rukou, ako si za­sľúbil. 38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal, po­st­láčal rúno a vy­tlačil z neho celú čašu vody. 39 Nato Gide­on po­vedal Bohu: Nech ne­vz­bĺk­ne Tvoj hnev proti mne, keď ešte raz pre­hovorím; chcel by som to skúsiť ešte raz s rúnom: nech zo­stane len rúno suché a na zemi do­okola nech je rosa. 40 Boh to tak urobil v onú noc: len rúno zo­stalo suché, kým rosa po­krývala celú zem do­okola.

EvanjelickýSudcov6