EvanjelickýSudcov6,14

Sudcov 6:14

Hos­podin sa ob­rátil k nemu so slovami: Choď s touto svojou silou a vy­sloboď Iz­rael z rúk Mid­ján­cov. Veď som ťa po­slal.


Verš v kontexte

13 Gide­on mu po­vedal: Ach, môj pane, prečo nás toto všet­ko pos­tih­lo, ak je Hos­podin s na­mi? Kde sú všet­ky Jeho pred­iv­né skut­ky, o ktorých nám rozp­rávali ot­covia, keď hovorili: Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta. Teraz nás Hos­podin za­vr­hol a vy­dal Mid­ján­com do rúk. 14 Hos­podin sa ob­rátil k nemu so slovami: Choď s touto svojou silou a vy­sloboď Iz­rael z rúk Mid­ján­cov. Veď som ťa po­slal. 15 Ale on Mu od­povedal: Ach, Pane, čím mám vy­slobodiť Iz­rael? Hľa, môj rod je naj­chatr­nejší v Menaššem a ja som najm­ladší v dome môj­ho ot­ca.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

14 A Hos­podin po­zrel na neho a riekol: Idi v tej­to svojej sile a za­chrániš Iz­raela vy­trh­núc ho z ruky Madiana. Hľaď, po­slal som ťa.

Evanjelický

14 Hos­podin sa ob­rátil k nemu so slovami: Choď s touto svojou silou a vy­sloboď Iz­rael z rúk Mid­ján­cov. Veď som ťa po­slal.

Ekumenický

14 Hos­podinov an­jel sa k nemu ob­rátil a po­vedal: Po­uži svoju silu a vy­sloboď Iz­raelitov z moci Mid­jánčanov. Či som ťa ne­pos­lal?

Bible21

14 Tu se k ně­mu Hos­po­din ob­rá­til a pravil: „Jdi v této své síle a za­chráníš Iz­rael z hrsti Mi­dián­ců. Já sám tě pře­ce posílám!“