EvanjelickýSudcov21

Sudcov

Obnovenie kmeňa Benjamín1 Mužovia Iz­raela sa za­prisahali v Mic­pe: Ni­kto z nás nedá dcéru Ben­jamín­covi za ženu. 2 Keď však ľud tiahol do Bételu a zo­stali tam pred Bohom do večera, po­z­dvih­li hlas, pus­tili sa do hlasitého plaču 3 a hovorili: Prečo, ó Hos­podine, Bože Iz­raela, sa v Iz­raeli stalo to, že dnes jeden kmeň z Iz­raela chýba? 4 Na druhý deň včas­ráno tam ľud po­stavil ol­tár a obetoval spaľované obete a obete spoločen­stva. 5 Iz­rael­ci hovorili: Kto sa zo všet­kých kmeňov Iz­raela nedo­stavil na zhromaždenie k Hos­podinovi? Lebo od­znela veľká prísaha proti tomu, kto sa nedo­staví k Hos­podinovi do Mic­py: Nech je usmr­tený! 6 Ale Iz­rael­com bolo ľúto ich brata Ben­jamína a hovorili: Dnes bol vy­ťatý z Iz­raela jeden celý kmeň. 7 Čo máme robiť ohľadom žien pre tých, ktorí os­tali, keďže sme pri­sahali na Hos­podina, že im nedáme svoje dcéry za ženy? 8 Spytovali sa: Je nejaký kmeň v Iz­raeli, ktorý sa nedo­stavil k Hos­podinovi do Mic­py? A hľa, z Jábéš-Gileádu ni­kto ne­prišiel do tábora na zhromaždenie. 9 Lebo keď spočítali ľud, nebol tam ni­kto z obyvateľov Jábéš-Gileádu. 10 Zbor vy­slal dvanásťtisíc udat­ných bojov­níkov a dal im roz­kaz: Choďte a po­bite obyvateľov Jábéš-Gileádu os­trím meča, i so ženami a s deťmi! 11 Po­stupuj­te tak­to: Vy­konaj­te hubiacu kliat­bu na každom mužovi a na každej žene, ktorá po­znala lôžko muža. 12 Našli medzi obyvateľmi Jábéša v Gileáde štyris­to panen­ských dievčat, ktoré ne­poz­nali lôžko muža; tie do­vied­li do tábora v Šíle v Kanaáne. 13 Celý zbor po­slal po­slov; a hovorili s Ben­jamín­cami, ktorí boli pri skale v Rim­móne, a ponúk­li im mier. 14 Vtedy sa Ben­jamín­ci vrátili; a oni im dali ženy, ktoré os­tali nažive spomedzi žien Jábéš-Gileádu; prav­da, ne­stačili cel­kom pre všet­kých. 15 Ale ľudu bolo ľúto Ben­jamína, keďže Hos­podin urobil trh­linu medzi kmeňmi Iz­raela. 16 Starší zboru po­vedali: Čo máme robiť ohľadom žien pre tých, ktorí os­tali? Lebo ženy z Ben­jamína sú vy­kynožené. 17 Akoby sa moh­lo za­chovať dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li z Ben­jamín­cov, aby nebol vy­radený ani jeden kmeň z Iz­raela? 18 My im ne­môžeme dať zo svojich dcér ženy, lebo Iz­rael­ci pri­sahali: Nech je pre­kliaty, kto dá ženu Ben­jamín­covi. 19 Po­tom po­vedali: Každoročne býva usporiadaná sláv­nosť v Šíle, ktoré leží sever­ne od Bételu a východ­ne od ces­ty, ktorá stúpa z Bételu do Síchemu, a južne od Lébóny. 20 Pri­kázali Ben­jamín­com: Choďte a strieh­nite vo viniciach. 21 Keď uvidíte, že šílon­ské dievčatá vy­chádzajú tan­covať, vy­j­dite z viníc a unes­te si každý ženu zo šílon­skych dcér a choďte do krajiny Ben­jamínovej. 22 Keď po­tom prídu ich ot­covia alebo bratia vadiť sa s na­mi, od­poviete im: Dožičte nám ich, lebo nie každý z nás si zís­kal ženu vo voj­ne. Vy ste nám ich nedali, ináč by ste sa boli pre­hrešili. 23 Ben­jamín­ci urobili tak: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tan­cujúcich, ktoré unies­li; od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva. Po­tom si po­stavili mes­tá a bývali v nich. 24 Vtedy sa Iz­rael­ci roz­išli od­tiaľ každý k svoj­mu kmeňu a k svojej čeľadi. Od­išiel teda každý od­tiaľ do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva. 25 V tom čase ešte nebolo kráľa v Iz­raeli; každý robil, čo uznal za správ­ne.

EvanjelickýSudcov21