EvanjelickýSudcov10

Sudcov

Tólá a Jáír1 Po Abímelechovi po­vs­tal na zá­chranu Iz­raela Tólá, syn Púna, syna Dódov­ho, Jis­sáchárovec. Býval v Šámíre na Ef­rajim­skom po­horí. 2 Spravoval Iz­rael dvad­saťt­ri rokov. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Šámíre. 3 Po ňom po­vs­tal Gileádovec Jáír a spravoval Iz­rael dvad­saťd­va rokov. 4 Mal trid­sať synov, ktorí jaz­dili na trid­siatich os­líkoch. Mali trid­sať miest; tie sa až do­dnes volajú Jáírovými dedinami a ležia v Gileáde. 5 Keď Jáír zo­mrel, po­chovali ho v Kámóne. Ammónci utláčajú Izrael6 Iz­rael­ci opäť robili to, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, slúžili baalom a aštar­tám, bohom Sýrie, bohom Am­món­cov, bohom Sidónu, bohom Moábu a bohom Filištín­cov; opus­tili Hos­podina a ne­slúžili Mu. 7 Vtedy vzbĺkol hnev Hos­podinov proti Iz­raelu a vy­dal ich do rúk Filištín­cov a do rúk Am­món­cov. 8 Tí sužovali a utláčali Iz­rael­cov v tom čase; osem­násť rokov sužovali všet­kých Iz­rael­cov za Jor­dánom, v krajine Amorej­cov v Gileáde. 9 Am­món­ci pre šli cez Jor­dán bojovať aj proti Júdovi a Ben­jamínovi i proti domu Ef­rajima, takže Iz­rael­ci sa do­stali do veľkej ties­ne. 10 Iz­rael­ci opäť volali k Hos­podinovi: Hrešili sme proti Tebe, lebo sme opus­tili nášho Boha a slúžili baalom. 11 Ale Hos­podin od­povedal Iz­rael­com: Či vás ne­ut­láčali Egypťania, Amorej­ci, Am­món­ci, Filištín­ci, 12 Sidón­ci, Amálékov­ci a Mid­ján­ci? Ale keď ste volali ku mne, vy­slobodil som vás z ich rúk. 13 No vy ste ma opus­tili a slúžili ste iným bohom. Pre­to ani ja vás viac nebudem za­chraňovať. 14 Choďte a volaj­te o po­moc k bohom, ktorých ste si vy­volili! Oni nech vás za­chránia v čase vášho súženia. 15 Iz­rael­ci po­vedali Hos­podinovi: Zhrešili sme! Urob s na­mi, čo uznáš za dob­ré, len dnes nás, prosíme, vy­sloboď. 16 Vtedy od­stránili cudzích bohov spomedzi seba a slúžili Hos­podinovi. Vtedy Ho bieda Iz­raela dojala. 17 Keď sa Am­món­ci po­zvolávali a utáborili v Gileáde, zhromaždili sa Iz­rael­ci a utáborili v Mic­pe. 18 Ľudia, kniežatá gileád­ske, hovorili medzi sebou: Kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Am­món­com? Ten bude vod­com všet­kých obyvateľov Gileádu.

EvanjelickýSudcov10