EvanjelickýSudcov20

Sudcov

Potrestanie Benjamíncov1 Vtedy všet­ci Iz­rael­ci vy­šli a zhromaždil sa celý zbor od Dánu po Beéršebu i Gileád ako jeden muž pred Hos­podina do Mic­py. 2 A náčel­níci všet­kého ľudu a všet­ky kmene Iz­raela sa do­stavili na zhromaždenie Božieho ľudu, štyris­totisíc pešiakov schop­ných narábať mečom. 3 Ben­jamín­ci sa do­počuli, že Iz­rael­ci vy­šli do Mic­py. Iz­rael­ci sa pýtali: Po­vedz­te, ako sa stal ten­to zločin? 4 Lévíjec, muž za­vraždenej ženy, od­povedal tak­to: Prišiel som so svojou vedľajšou ženou do Ben­jamín­skej Gibey, aby som tam prenocoval. 5 Ale občania Gibey po­vs­tali proti mne a v noci ob­kľúčili dom so zlým úmys­lom: mňa chceli za­biť a moju vedľajšiu ženu zne­uc­tili, takže zo­mrela. 6 Vtedy som chytil ženu, roz­kús­koval som ju a kusy som roz­pos­lal po celom území dedičného vlast­níc­tva Iz­raela; lebo spáchali ohav­nosť a haneb­ný čin v Iz­raeli. 7 Aj­hľa, všet­ci ste Iz­rael­ci; poraďte sa a roz­hod­nite sa tu! 8 Tu po­vs­tal všetok ľud ako jeden muž a hovoril: Ni­kto z nás ne­pôj­de do svoj­ho stanu, ni­kto sa ne­vráti domov. 9 Teraz toto urobíme Gibei: Pôj­deme proti nej podľa lósu. 10 Zo všet­kých kmeňov Iz­raela vez­meme po desať mužov zo sto, a po sto z tisíc a po tisíc z desaťtisíc; tí za­dovážia po­travu pre ľud, ktorý prišiel ben­jamín­skej Gibei od­platiť ohav­nosť, ktorú spáchali v Iz­raeli. 11 Nato sa zhromaždili pri mes­te všet­ci mužovia Iz­raela ako jeden muž. 12 Kmene Iz­raela roz­pos­lali mužov po celom kmeni Ben­jamín s od­kazom: K akému zločinu to došlo u vás? 13 Teraz vy­daj­te naničhod­ných mužov z Gibey; usmr­tíme ich, a tak od­stránime zločin z Iz­raela. Ale Ben­jamín­ci nech­celi počúvať svojich bratov Iz­rael­cov. 14 Ben­jamín­ci sa zhromaždili zo svojich miest do Gibey, aby vy­tiah­li do boja proti Iz­rael­com. 15 V onen deň spočítali Ben­jamín­cov z miest: dvad­sať šesťtisíc mužov schop­ných narábať mečom, ok­rem obyvateľov Gibey, spomedzi ktorých na­počítali sedem­sto vy­braných mužov. 16 Medzi všet­kými týmito ľuďmi bolo sedem­sto vy­braných ľavákov; tí všet­ci hádzali kameňmi na­vlas pres­ne a nechybili. 17 Aj mužov z Iz­raela, bez Ben­jamín­cov, spočítali: štyris­totisíc mužov schop­ných narábať mečom; všet­ci boli boja­schop­ní. 18 Iz­rael­ci sa po­brali a tiah­li do Bételu; do­pytovali sa Boha slovami: Kto z nás má najprv vy­tiah­nuť do boja proti Ben­jamín­com? Hos­podin od­povedal: Najprv Júda. 19 Ráno Iz­rael­ci vstali a utáborili sa oproti Gibei. 20 Mužovia z Iz­raela vy­tiah­li do boja proti Ben­jamín­com a zoradili sa proti nim do boja na­proti Gibei. 21 Ale Ben­jamín­ci vy­razili z Gibey a zrazili k zemi v onen deň dvad­saťd­vatisíc mužov z Iz­raela. 22 No mužovia ľudu iz­rael­ského sa vzmužili, znova sa zoradili do boja na tom is­tom mies­te, kde sa zoradili v pr­vý deň. 23 Iz­rael­ci vy­šli a plakali pred Hos­podinom až do večera, po­tom sa tak­to do­pytovali Hos­podina: Máme ešte raz tiah­nuť do boja proti našim bratom, Ben­jamín­com? A Hos­podin od­povedal: Vy­tiah­nite proti nim! 24 Keď sa teraz Iz­rael­ci na druhý deň pri­blížili, 25 vy­tiahol Ben­jamín aj na druhý deň z Gibey proti nim a zrazil k zemi z Iz­rael­cov ešte osem­násťtisíc mužov, všet­ko schop­ných narábať mečom. 26 Všet­ci Iz­rael­ci, všetok ľud, vy­stúpili a prišli do Bételu. Plakali a zo­stali pred Hos­podinom, pos­tili sa v ten deň do večera a obetovali spaľované obete a obete spoločen­stva pred Hos­podinom. 27 Po­tom sa Iz­rael­ci do­pytovali Hos­podina - tam bola totiž v tom čase truh­la zmluvy Božej 28 a Pin­chás, syn Áronov­ho syna Eleázára, konal pri nej službu v tom čase - a hovorili: Máme ešte raz vy­tiah­nuť do boja proti našim bratom, Ben­jamín­com, a či máme od toho upus­tiť? Hos­podin od­povedal: Vy­tiah­nite, lebo zaj­tra vám ich vy­dám do rúk. 29 Iz­rael na­strojil zálohy okolo Gibey. 30 Po­tom na tretí deň Iz­rael­ci zase tiah­li proti Ben­jamín­com a zoradili sa proti Gibei ako pred­tým. 31 Vtedy Ben­jamín­ci vy­tiah­li proti ľudu. Dali sa od­trh­núť od mes­ta a ako pred­tým začali zrážať a za­bíjať nie­ktorých z ľudu, asi trid­sať mužov z Iz­rael­cov, na ces­tách, z ktorých jed­na stúpala do Bételu a druhá do Gibey cez šíre pole. 32 Ben­jamín­ci si po­mys­leli: Utr­peli porážku od nás ako pred­tým. Ale Iz­rael­ci sa do­hovorili: Daj­me sa na útek, vtedy ich od­trh­neme od mes­ta na ces­ty. 33 Teraz mužovia iz­rael­skí po­vs­tali zo stanovíšť a zoradili sa pri Baal-Támáre, iz­rael­ská záloha vy­razila zo svoj­ho stanovišťa z čis­tín Geby. 34 Tak prišlo desaťtisíc vy­braných mužov z celého Iz­raela pred Gibeu a na­stal tuhý boj; ale tam­tí nez­badali, že ich za­stih­la po­hroma. 35 Tak porazil Hos­podin Ben­jamín­cov pred Iz­raelom a Iz­rael­ci v ten deň po­bili dvad­saťtisíc sto mužov; všet­ci boli schop­ní narábať mečom. 36 Teraz Ben­jamín­ci videli, že sú porazení. Mužovia Iz­raela ustupovali pred Ben­jamín­cami, lebo sa spoliehali na zálohu, ktorú na­strojili proti Gibei. 37 Záloha náh­le vy­razila a vtrh­la do Gibey a po­bila celé mes­to os­trím meča. 38 Mužovia Iz­raela sa do­hod­li s mužmi zo zálohy, že dajú z mes­ta znamenie kúdolom dymu. 39 Keď sa mužovia Iz­raela v boji ob­rátili a Ben­jamín­ci začali zrážať nie­ktorých spomedzi Iz­rael­cov, a za­bili asi trid­sať mužov, po­vedali si: Iste utr­peli od nás porážku ako v predošlom boji. 40 Vtedy začal stúpať z mes­ta stĺp dymu ako znamenie, a keď sa Ben­jamín­ci ob­rátili, aj­hľa, plamene z celého mes­ta šľahali k nebu. 41 Vtom sa mužovia Iz­raela ob­rátili, Ben­jamín­ci sa naľakali, lebo videli, že ich za­stih­la po­hroma. 42 Ob­rátili sa pred Iz­rael­cami smerom na púšť, ale boj ich do­háňal, a tých, ktorí vy­chádzali z miest, ničili vo svojom strede. 43 Ob­kľúčili Ben­jamín­cov, prena­sledovali a dep­tali ich od Nóchy až pred Gibeu na východe. 44 Tak pad­lo z Ben­jamína osem­násťtisíc mužov, udat­ných bojov­níkov. 45 Vtedy sa ob­rátili a utekali do púšte po skalu Rim­món. Na ces­tách po­zbierali z nich päťtisíc mužov. Po­tom ich ďalej prena­sledovali po Gideón a za­bili z nich dvetisíc mužov. 46 Všet­kých pad­lých Ben­jamín­cov bolo v ten deň dvad­saťpäťtisíc mužov, schop­ných narábať s mečom. Všet­ci boli udat­nými bojov­ník­mi. 47 Šesťs­to mužov sa ob­rátilo, utekalo do púšte až po skalu Rim­món, a zo­stali pri nej štyri mesiace. 48 Mužovia Iz­raela sa vrátili k Ben­jamín­com a po­bili ich os­trím meča, ľudí v mes­tách aj dobytok a vôbec všet­ko, čo sa tam našlo; všet­ky mes­tá, ktoré našli, vy­pálili ohňom.

EvanjelickýSudcov20