EvanjelickýSudcov6,19

Sudcov 6:19

Gide­on vošiel a pri­pravil kozľa a nek­vasený chlieb z éfy múky. Mäso položil do koša, poliev­ku dal do hr­n­ca, vy­niesol mu pod dub a pred­ložil.


Verš v kontexte

18 Ne­vzdiaľ sa od­tiaľto, kým ne­prídem k Tebe, nedonesiem a ne­zložím pred Tebou svoj dar. On po­vedal: Zo­stanem, kým sa ne­vrátiš. 19 Gide­on vošiel a pri­pravil kozľa a nek­vasený chlieb z éfy múky. Mäso položil do koša, poliev­ku dal do hr­n­ca, vy­niesol mu pod dub a pred­ložil. 20 Po­vedal mu an­jel Boží: Vez­mi mäso a nek­vasený chlieb a polož na túto skalu, a poliev­ku vy­lej. Urobil to.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

19 A Gede­on vošiel do domu a pri­pravil kozľa a z efy múky nek­vasených chlebov. Mäso vložil do koša a poliev­ku vy­lial do hr­n­ca a vy­niesol to k nemu pod dub a obetoval.

Evanjelický

19 Gide­on vošiel a pri­pravil kozľa a nek­vasený chlieb z éfy múky. Mäso položil do koša, poliev­ku dal do hr­n­ca, vy­niesol mu pod dub a pred­ložil.

Ekumenický

19 Gideón od­išiel a pri­pravil kozľa a z éfy múky za­robil nek­vasený chlieb. Mäso vložil do koša, poliev­ku nalial do hr­n­ca, vy­niesol mu to pod dub a ponúkol ho.

Bible21

19 Ge­de­on šel do­mů a připravil kůzle a ne­kvašené chle­by z jedné efy mou­ky. Maso vložil do koše, vývar na­lil do hrn­ce, odne­sl to pod ten dub a po­ložil to před něj.