EvanjelickýSudcov14

Sudcov

Samsonova svadba1 Sam­son zišiel do Tim­ny a v Tim­ne videl jed­nu ženu z dcér filištín­skych. 2 Keď sa zase vrátil hore, po­vedal svoj­mu ot­covi a mat­ke: Videl som v Tim­ne jed­nu ženu z dcér filištín­skych; vez­mite mi ju za ženu. 3 Ale otec a mat­ka mu po­vedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od ne­ob­rezaných Filištín­cov? Sam­son od­povedal ot­covi: Túto vez­mi pre mňa, lebo táto sa mi páči. 4 Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, lebo hľadal zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž panovali Filištín­ci nad Iz­raelom. 5 Sam­son išiel s ot­com i s mat­kou do Tim­ny. Keď prišli k tim­nat­ským viniciam, aj­hľa, levíča im vy šlo s revom oproti. 6 Tu prenikol ho duch Hos­podinov a on roz­tr­hol leva ako kozľa, aj keď ne­mal nič v ruke. Ot­covi a mat­ke ne­povedal, čo urobil. 7 Po­tom išiel a rozp­rával sa s onou ženou; a páčila sa Sam­sonovi. 8 Keď po is­tom čase išiel tam vziať si ju za ženu, od­bočil z ces­ty, aby sa po­zrel na mŕt­ve telo levíčaťa. A hľa, v tele levíčaťa bol roj včiel a med, 9 ten vy­bral, vzal do ruky a ces­tou jedol. Prišiel k ot­covi a mat­ke, dal im z neho a jed­li, ale ne­povedal im, že med vy­bral z mŕt­veho tela levíčaťa. 10 Keď jeho otec zišiel k tej žene, usporiadal tam Sam­son hos­tinu; lebo tak robievali mláden­ci. 11 Ale keď ho videli, dali mu trid­sať družbov, ktorí boli po­tom okolo neho. 12 Sam­son im po­vedal: Dám vám hádan­ku. Ak mi ju za sedem dní roz­lúštite, dám vám trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat. 13 Ale ak mi ju nebudete môcť roz­lúštiť, vy mi dáte trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat. Po­vedali mu: Daj nám tú hádan­ku, nech ju počujeme. 14 Po­vedal im: Z pažrav­ca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad kosť. Ale ne­vedeli hádan­ku roz­lúštiť ani za tri dni. 15 Na štvr­tý deň po­vedali Sam­sonovej žene: Na­hovor svoj­ho muža, nech nám pre­zradí hádan­ku; ináč spálime teba i dom tvoj­ho ot­ca. Nato ste nás sem za­volali, aby ste nás ožob­ráčili? 16 Vtedy Sam­sonova žena plakala pred ním a hovorila: Ty ma nenávidíš a ne­miluješ ma. Dal si mojim súk­meňov­com hádan­ku a ne­prez­radil si mi ju. On jej od­povedal: Hľa, ani svoj­mu ot­covi a mat­ke som to ne­prez­radil. Tebe by som to mal pre­zradiť? 17 Ale ona plakala pred ním sedem dní, kým trvala hos­tina; na sied­my deň jej to konečne pre­zradil, keď tak naliehala na neho; a ona pre­zradila hádan­ku svojim súk­meňov­com. 18 Na sied­my deň, skôr než vošiel do komory, mužovia mes­ta mu po­vedali: Čo je sladšie ako med? A čo je moc­nejšie ako lev? Ale on im po­vedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhád­li moju hádan­ku. 19 Po­tom ho prenikol duch Hos­podinov, zo­stúpil do Aškalónu, a tam spomedzi nich za­bil trid­siatich. Vzal ich odev a dal sviatočné šaty tým, ktorí uhád­li hádan­ku. Vzplanul jeho hnev a od­išiel hore do ot­cov­ho domu. 20 Sam­sonovu ženu dali jeho družbovi, ktorý bol Sam­sonovým priateľom.

EvanjelickýSudcov14