EvanjelickýSudcov6,31

Sudcov 6:31

Ale Jóáš po­vedal všet­kým, čo stáli okolo neho: Chcete viesť spor za Baala? Alebo ho chcete za­chrániť? Kto chce za neho viesť spor, do rána bude usmr­tený. Ak je bohom, nech vedie spor za seba pre­to, že zbúral jeho ol­tár.


Verš v kontexte

30 Ľudia mes­ta po­vedali Jóášovi: Vy­veď svoj­ho syna, musí zo­mrieť, lebo zbúral Baalov ol­tár a ašéru pri ňom vy­ťal. 31 Ale Jóáš po­vedal všet­kým, čo stáli okolo neho: Chcete viesť spor za Baala? Alebo ho chcete za­chrániť? Kto chce za neho viesť spor, do rána bude usmr­tený. Ak je bohom, nech vedie spor za seba pre­to, že zbúral jeho ol­tár. 32 V onen deň dali mu meno Jerub­bal, čím chceli po­vedať: Baal nech vedie spor proti ne­mu, pre­tože zbúral jeho ol­tár.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

31 Ale Joas po­vedal všet­kým, ktorí stáli pri ňom: Či sa vy budete pravotiť za Bála? Či ho vy budete chrániť? Ten, kto by sa pravotil za neho, nech zo­mrie do rána. Ak je Bohom, nech sa tedy pravotí za seba, keď roz­boril jeho ol­tár.

Evanjelický

31 Ale Jóáš po­vedal všet­kým, čo stáli okolo neho: Chcete viesť spor za Baala? Alebo ho chcete za­chrániť? Kto chce za neho viesť spor, do rána bude usmr­tený. Ak je bohom, nech vedie spor za seba pre­to, že zbúral jeho ol­tár.

Ekumenický

31 Jóaš po­vedal všet­kým, ktorí stáli proti ne­mu: Vy chcete ob­hajovať Baála? Naz­dávate sa, že ho ochránite? Kto ho chce ob­hajovať, nech do rána zo­mrie! Ak je Baál na­ozaj Bohom, nech sa ob­hajuje sám, keď mu zrúcali ol­tár.

Bible21

31 Jo­aš ale od­po­věděl zástu­pu ko­lem něj: „Co že vy chcete há­jit Baa­la? Že bys­te ho vy moh­li za­chránit? Kdoko­li ho bude há­jit, do rá­na zemře! Je-li to bůh, ať se hájí sám, když mu někdo zboří oltář.“