EvanjelickýSudcov2

Sudcov

1 An­jel Hos­podinov šiel z Gil­gálu na­hor do Bóchímu. Riekol: Vy­viedol som vás z Egyp­ta a pri­viedol do zeme, ktorú som prísahou za­sľúbil vašim ot­com. Po­vedal som: Ne­zruším ni­kdy svoju zmluvu s vami; 2 no vy ne­smiete uzav­rieť zmluvu s obyvateľmi tej­to krajiny, ale zbúraj­te ich ol­táre. No vy ste ne­pos­lúch­li môj roz­kaz. Čo ste to urobili? 3 Teraz vám hovorím: Ne­vyženiem ich spred vás; stanú sa vám protiv­ník­mi a ich bohovia vám budú osíd­lom. 4 Keď an­jel Hos­podinov po­vedal tieto slová všet­kým Iz­rael­com, ľud začal na­hlas plakať. 5 Pre­to na­zvali to mies­to Bóchím a obetovali tam Hos­podinovi. Józuova smrť6 Keď Józua pre­pus­til ľud, Iz­rael­ci od­išli, každý do svoj­ho dedičného podielu, aby za­brali krajinu. 7 Ľud po­tom slúžil Hos­podinovi po celý čas, čo žil Józua a starší, ktorí prežili Józuu a videli všet­ky veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré vy­konal pre Iz­rael. 8 Józua, syn Núnov, služob­ník Hos­podinov, zo­mrel vo veku stodesať rokov. 9 Po­chovali ho na území jeho dedičného podielu v Tim­nat-Cherese, na po­horí Ef­rajim­skom, sever­ne od vr­chu Gáaš. Nevernosť Izraela10 Keď celé toto po­kolenie bolo pri­pojené k svojim ot­com, prišlo po ňom ďalšie po­kolenie, ktoré nič ne­vedelo o Hos­podinovi, ani o diele, ktoré vy­konal pre Iz­rael. 11 Iz­rael­ci robili, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, a slúžili baalom. 12 Opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov, ktorý ich vy­viedol z Egyp­ta, a chodili za inými boh­mi, za boh­mi okolitých národov, klaňali sa im, a tak hnevali Hos­podina. 13 Keď opus­tili Hos­podina a slúžili Baalovi a aštar­tám, 14 vzplanul hnev Hos­podinov proti Iz­raelu a vy­dal ho do rúk plieniteľom, ktorí ich plienili, a odo­vzdal ich do rúk okolitým ne­priateľom, takže ne­moh­li už ob­stáť pred svojimi ne­priateľmi. 15 Kedykoľvek vy­tiah­li, ruka Hos­podinova v zlom za­siah­la proti nim, ako im po­hrozil Hos­podin a ako im pri­sahal; i do­stali sa do veľkej úz­kos­ti. 16 Po­tom im Hos­podin vzbudil sud­cov, ktorí ich za­chránili z rúk plieniteľov. 17 No ani svojich sud­cov ne­pos­lúchali, ale od­dávali sa iným bohom a klaňali sa im. Rých­lo od­bočili z ces­ty, po ktorej chodili ich ot­covia, po­slušní pri­kázaniam Hos­podinovým. Ne­počínali si tak. 18 Keď im Hos­podin vzbudil sud­cov, Hos­podin bol so sud­com a vy­slobodzoval ich z rúk ne­priateľov, kým sud­ca žil, lebo Hos­podin sa zľutovával nad nimi pre ich vzdychy pred ich utláčateľmi a sužovateľmi. 19 Ale akonáh­le sud­ca zo­mrel, znova konali horšie ako ich ot­covia, chodili za inými boh­mi, slúžili im a klaňali sa im. Ne­upus­tili od svojich skut­kov a od tvrdo­hlavého počínania. 20 I vzplanul hnev Hos­podinov proti Iz­raelu a On hovoril: Pre­tože ten­to národ pre­stúpil moju zmluvu, ktorú som ustanovil ich ot­com, a ne­pos­lúch­li môj hlas, 21 ani ja ne­vyženiem spred nich ani jeden z národov, ktoré Józua pri svojej smr­ti zanechal, 22 a to pre­to, aby som nimi vy­skúšal Iz­rael, či sa budú pri­dŕžať ciest Hos­podinových a chodiť po nich ako ich ot­covia, alebo nie. 23 Tak ponechal Hos­podin tieto národy v krajine, ne­vyh­nal ich hneď a nedal ich Józu­ovi do rúk.

EvanjelickýSudcov2