EvanjelickýSudcov6,33

Sudcov 6:33

Celý Mid­ján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v rovine Jez­reel.


Verš v kontexte

32 V onen deň dali mu meno Jerub­bal, čím chceli po­vedať: Baal nech vedie spor proti ne­mu, pre­tože zbúral jeho ol­tár. 33 Celý Mid­ján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v rovine Jez­reel. 34 Vtedy zo­stúpil duch Hos­podinov na Gide­ona, a ten za­trúbil na trúbe; tým bol Abíezer po­volaný ísť za ním.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

33 A všet­ci Madiani, Amalechovia a synovia východu shromaždili sa do­ved­na a prešli a položili sa táborom na doline Jiz­reel.

Evanjelický

33 Celý Mid­ján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v rovine Jez­reel.

Ekumenický

33 Všet­ci Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene sa spojili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v doline Jez­reel.

Bible21

33 Všich­ni Mi­dián­ci a Amale­kov­ci se spo­ji­li s východní­mi náro­dy, pře­kroči­li Jordán a utá­boři­li se v údo­lí Jiz­re­el.