EvanjelickýSudcov13

Sudcov

Samsonovo narodenie1 Iz­rael­ci opäť robili, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, a Hos­podin ich vy­dal na štyrid­sať rokov do rúk Filištín­com. 2 Bol raz is­tý muž z Corey, z dánov­skej čeľade, a volal sa Mánóach. Jeho žena bola ne­plod­ná a nerodila. 3 Hos­podinov an­jel sa zjavil žene a po­vedal jej: Hľa, si ne­plod­ná a nerodíš; ale pred­sa počneš a porodíš syna. 4 Pre­to daj po­zor a nepi víno ani iný opoj­ný nápoj a nejedz nič nečis­té. 5 Lebo počneš a porodíš syna. Brit­va sa ne­smie dot­knúť jeho hlavy; lebo chlapec bude za­sväten­com Božím od života mat­ky, a on začne vy­slobodzovať Iz­rael z rúk Filištín­cov. 6 Žena to šla po­vedať svoj­mu mužovi. Hovorila: Prišiel ku mne Boží muž, vy­zeral ako an­jel Boží a šiel z neho strach. Ne­pýtala som sa, od­kiaľ je, a ani on mi ne­povedal svoje meno. 7 Po­vedal mi však: Hľa, počneš a porodíš syna; pre­to nepi víno ani iný opoj­ný nápoj a nejedz nič nečis­té; lebo chlapec bude za­sväten­com Božím od života mat­ky až do svojej smr­ti. 8 Vtedy sa Mánóach mod­lil k Hos­podinovi: Ach, Pane, nech príde, prosím, ten Boží muž, ktorého si po­slal, ešte raz k nám, a nech nás po­učí, čo robiť s chlap­com, ktorý sa má narodiť. 9 Boh vy­počul Mánóachovu pros­bu a Hos­podinov an­jel ešte raz prišiel k žene, keď sedela na poli a jej muž Mánóach nebol s ňou. 10 Žena rých­lo utekala po­vedať to svoj­mu mužovi: Hľa, zjavil sa mi muž, ktorý nedáv­no prišiel ku mne. 11 Mánóach vstal a šiel za svojou ženou. Keď prišiel k tomu mužovi, opýtal sa ho: Ty si ten muž, ktorý sa zhováral so ženou? Od­povedal: Ja som. 12 A Mánóach po­vedal: Keď sa spl­ní tvoje slovo, aký má byť život­ný poriadok chlap­ca a čo má robiť? 13 Hos­podinov an­jel od­povedal Mánóachovi: Nech sa žena chráni všet­kého, čo som jej spomínal: 14 Nech ne­pije nič, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, nech ne­pije víno ani opoj­ný nápoj, nech neje nič nečis­té, nech za­chováva všet­ko, čo som jej pri­kázal. 15 Mánóach po­vedal an­jelovi Hos­podinov­mu: Chceli by sme ťa zdržať a pri­praviť ti kozľa. 16 Ale an­jel Hos­podinov od­povedal Mánóachovi: Aj keby si ma zdržal, nejedol by som z tvoj­ho jed­la. Ale ak pri­pravíš spaľovanú obeť Hos­podinovi, tak ju prines; lebo Mánóach ne­vedel, že je to an­jel Hos­podinov. 17 Mánóach sa opýtal an­jela Hos­podinov­ho: Ako sa voláš? Budeme ťa uc­tievať, keď sa tvoje za­sľúbenie spl­ní. 18 An­jel Hos­podinov mu od­povedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? Ono je tajom­né. 19 Nato Mánóach vzal kozľa i po­kr­movú obeť a obetoval to na skale Hos­podinovi, ktorý robí divy. 20 Keď vy­stupoval plameň z ol­tára k nebu, vzniesol sa an­jel Hos­podinov v plameni ol­tára na­hor, a Mánóach i jeho žena sa pri­zerali a pad­li tvárou na zem. 21 An­jel Hos­podinov sa viac Mánóachovi ani jeho žene nez­javil. Vtedy Mánóach po­znal, že to bol an­jel Hos­podinov. 22 Mánóach po­vedal svojej žene: Iste zo­mrieme, lebo sme videli Boha. 23 Ale jeho žena mu od­povedala: Keby nás Hos­podin chcel za­biť, nebol by prijal od nás ani spaľovanú ani po­kr­movú obeť; ani by to všet­ko nebol zjavil, ani by nám nebol dal niečo také počuť ako teraz. 24 Keď žena porodila syna, dala mu meno Sam­son. Chlapec rás­tol a Hos­podin ho požeh­nával. 25 Duch Hos­podinov začal ho pod­necovať v tábore Dánov­cov medzi Core­ou a Eštáólom.

EvanjelickýSudcov13