EvanjelickýSudcov1

Sudcov

Obsadenie Kanaánu. Boje Júdu a Šimeóna1 Po smr­ti Józu­ovej do­pytovali sa Iz­rael­ci Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaán­com? 2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda. Aj­hľa, vy­dal som mu krajinu do rúk. 3 Nato po­vedal Júda svoj­mu bratovi Šimeónovi: Vy­tiah­ni so mnou do môj­ho podielu bojovať proti Kanaán­com, po­tom pôj­dem aj ja s tebou do tvoj­ho podielu. A Šimeón išiel s ním. 4 Po­tom kmeň Júda vy­tiahol a Hos­podin mu vy­dal Kanaán­cov a Perizej­cov do rúk a po­bil pri Bez­eku desaťtisíc mužov. 5 Pri Bez­eku narazili na Adóníbezeka, bojovali s ním a porazili Kanaán­cov i Perizej­cov. 6 Keď sa Adóníbezek dal na útek, prena­sledovali ho, chytili a odťali mu pal­ce na rukách a na nohách. 7 Vtedy po­vedal Adóníbezek: Sedem­desiat kráľov s odťatými pal­cami na rukách a na nohách zbieralo omr­vin­ky pod mojím stolom. Ako som ja robil, tak mi od­platil Hos­podin. Keď ho od­vied­li do Jeruzalema, tam zo­mrel. 8 Ale Júdov­ci sa dali do boja proti Jeruzalemu a za­brali ho; obyvateľov po­bili os­trím meča a mes­to pod­pálili. 9 Po­tom Júdov­ci tiah­li do boja proti Kanaán­com, ktorí bývali na po­horí, v Negebe a na Nížine . 10 Júda vy­tiahol proti Kanaán­com, ktorí bývali v Cheb­róne - Cheb­rón sa pred­tým volal Kir­jat-Ar­ba. Porazil Šéšaja, Achímana a Tal­maja. 11 Od­tiaľ tiahol proti obyvateľom Debíru; Debír sa pred­tým volal Kir­jat-Séfer. 12 Káleb po­vedal: Kto porazí Kir­jat-Séfer a ob­sadí ho, tomu dám svoju dcéru Ach­su za manžel­ku. 13 Ob­sadil ho Ot­níél, syn Kenazov, mladší brat Kálebov, a dal mu svoju dcéru Ach­su za ženu. 14 Keď prišla k ne­mu, naviedol ju, aby žiadala od svoj­ho otca pole. Keď zo­sad­la z os­la, Káleb jej po­vedal: Čo chceš? 15 Ona od­vetila: Daj mi dar. Keďže si ma vy­dal do Negebu, daj mi aj vod­né pramene. A Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene. 16 Synovia Keníj­ca Chóbaba, tesťa Mojžišov­ho, vy­tiah­li s Júdov­cami z Mes­ta paliem do Jud­skej púšte v Negebe pri Aráde, išli teda a usadili sa u Amálékov­cov. 17 Po­tom Júda išiel so svojím bratom Šimeónom, po­bili Kanaán­cov, ktorí bývali v Cefate, a vy­konali kliat­bu na mes­te; pre­to sa to mes­to volá Chor­má. 18 Júda za­bral Gazu aj s okolím, Aškelón s okolím a Ek­rón s okolím. 19 Hos­podin bol s Júdom, a ten za­bral po­horie; obyvateľov údolia však ne­mohol vy­hnať, lebo mali želez­né vozy. 20 Cheb­rón dali Kálebovi, ako pri­kázal Mojžiš; ten vy­hnal od­tiaľ troch synov Anákových. 21 Ale Jebúsej­cov, obyvateľov Jeruzalema, Ben­jamín­ci ne­vyh­nali; tak Jebúsej­ci os­tali bývať s Ben­jamín­cami v Jeruzaleme až po dnes. Boje severných kmeňov22 Aj Jozefov dom tiahol na­hor do Bételu a Hos­podin bol s ním. 23 Dom Jozefov pre­skúmal Bétel - mes­to sa pred­tým volalo Lúz. 24 Po­zorovatelia videli človeka vy­chádzať z mes­ta a po­vedali mu: Ukáž nám, kadiaľ možno vnik­núť do mes­ta, a dáme ti milosť. 25 Keď im ukázal mies­to, kadiaľ možno vnik­núť do mes­ta, a vy­bili mes­to os­trím meča, onoho človeka i jeho celú čeľaď pre­pus­tili. 26 Onen človek od­išiel do krajiny Chetej­cov, po­stavil mes­to a dal mu meno Lúz; tak sa volá pod­nes. 27 Menašše ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Šeánu a ne­pod­manil si jeho dediny, ani Taanach a jeho dediny, ani obyvateľov Dóru s jeho dedinami, ani obyvateľov Jib­leámu s jeho dedinami, ani obyvateľov Megid­da a jeho dediny; a tak os­tali Kanaán­ci bývať v krajine. 28 No keď Iz­rael zo­sil­nel, donútil Kanaán­cov k robotám; ale vy­hnať ich ne­vládal. 29 Ef­rajim ne­vyh­nal Kanaán­cov, ktorí bývali v Gézere; Kanaán­ci zo­stali bývať upro­stred neho v Gézere. 30 Zebulún ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rónu, ani obyvateľov Na­halólu, tak zo­stali Kanaán­ci bývať upro­stred neho a museli nútene pracovať. 31 Ašér ne­vyh­nal obyvateľov Ak­ka, ani obyvateľov Sidónu, Ach­lábu, Ach­zíbu, Chel­by, Afiku a Rechóbu. 32 Tak Ašérov­ci os­tali bývať upro­stred domorodých Kanaán­cov; lebo ich ne­vládali vy­hnať. 33 Naf­tálí ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Semeša, ani obyvateľov Bét-Anátu. Tak býval upro­stred domorodých Kanaán­cov, ale obyvatelia Bét-Šemeša a Bét-Anátu museli nútene pracovať. 34 Amorej­ci vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia. 35 Tak os­tali Amorej­ci bývať v Har-Cherese, Ajálóne a Saal­bíme; ale ruka Jozefov­ho domu ťažko doliehala na nich a museli nútene pracovať. 36 Územie Amorej­cov sa rozp­res­tieralo od Ak­rabím­skeho vý­stupu, od Sely na­hor.

EvanjelickýSudcov1