EvanjelickýSudcov15

Sudcov

Samson škodí Filištíncom1 Po is­tom čase, v dňoch žat­vy pšenice, Sam­son navštívil svoju ženu, prinášajúc kozľa, a po­vedal: Chcel by som voj­sť k svojej žene do komory. Ale jej otec mu nedovolil voj­sť. 2 Jej otec po­vedal: Ja som mys­lel, že si ju znenávidel, a dal som ju tvoj­mu družbovi. Ale jej mladšia ses­tra je krajšia ako ona, tá nech bude tvojou mies­to nej. 3 Sam­son im po­vedal: Teraz sa ne­previním proti Filištín­com, ak im budem zle robiť. 4 Sam­son išiel a na­chytal tri­sto líšok; po­tom vzal fak­le, ob­rátil líšky chvos­tami proti sebe a medzi dva chvos­ty dal po jed­nej fak­li. 5 Nato zažal fak­le, vy­hnal líšky Filištín­com do obilia na koreni a za­pálil snopy v krížoch, aj obilie na koreni, aj vinice a olivové sady. 6 Spýtali sa Filištín­ci: Kto to urobil? Od­poveď bola: Timňanov zať Sam­son, lebo mu vzal ženu a dal ju jeho družbovi. Nato Filištín­ci vy­šli a upálili ju aj s ot­com. 7 Sam­son im po­vedal: Keď vy tak­to robíte, ne­pres­tanem, kým sa vám ne­vypom­stím. 8 Bil ich veľkými úder­mi po steh­nách a po bed­rách. Po­tom zišiel a býval v skal­nej rok­line Étámu. 9 Nato Filištín­ci vy­šli hore, utáborili sa v Jud­sku a roz­ložili sa v Lechí. 10 Mužovia z Júdu sa spýtali: Prečo ste vy­šli proti nám? Od­povedali: Vy­šli sme sput­nať Sam­sona a urobiť mu tak, ako on vy­konal nám. 11 Zo­stúpilo tritisíc mužov z Júdu ku skal­nej rok­line Étámu a pýtali sa Sam­sona: Ne­vieš, že Filištín­ci vlád­nu nad na­mi? Čo si nám to vy­konal? Od­povedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im. 12 Po­vedali mu: Prišli sme ťa po­viazať a vy­dať Filištín­com do rúk. Sam­son im od­vetil: Pri­sahaj­te mi, že vy sami ma ne­na­pad­nete! 13 Od­povedali mu: Nie, chceme ťa len po­viazať a vy­dať im do rúk, ale za­ručene ťa ne­u­smr­tíme. Vtedy ho po­viazali dvoma novými po­v­raz­mi a vy­vliek­li z rok­liny. 14 Keď prišiel do Lechí a Filištín­ci mu išli v ús­trety s víťaz­ným jasotom, tu ho prenikol duch Hos­podinov, po­v­razy na jeho ramenách sa stali ohňom opálenými niťami a putá na rukách sa mu uvoľnili. 15 Našiel čer­stvú os­liu čeľusť, vy­strel ruku, chytil čeľusť a po­bil ňou tisíc mužov. 16 Nato Sam­son hovoril: Čeľusťou z osla som ich na­hádzal na hŕbu, čeľusťou z osla po­bil som tisíc mužov. 17 Keď do­hovoril, od­hodil os­liu čeľusť z ruky. Pre­to na­zvali to mies­to Rámat­Lechí. 18 Ale keď ho veľmi smädilo, volal k Hos­podinovi: Ty si spôsobil rukou svoj­ho služob­níka toto veľké vy­slobodenie, teraz však musím zo­mrieť smädom a pad­núť do rúk ne­ob­rezan­cov. 19 Boh ot­voril prie­hl­beň v Lechí, takže vy­trysk­la z nej voda. Keď sa na­pil, po­ok­rial na duchu a znova ožil. Pre­to ju na­zvali Prameňom volajúceho, ktorý je pri Lechí až pod­nes. A spravoval Iz­rael v časoch Filištín­cov dvad­sať rokov.

EvanjelickýSudcov15