EvanjelickýSudcov3

Sudcov

Cudzie národy medzi Izraelcami1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­rael­cov, ktorí ne­poz­nali boje o Kanaán; 2 len pre­to, aby ho po­kolenia Iz­rael­cov po­znali a aby na­učil bojom tých, ktorí ich ne­poz­nali. 3 Toto sú tie národy: päť filištín­skych kniežat, všet­ci Kanaán­ci, Sidón­ci a Chivij­ci, ktorí obývali Libanon­ské po­horie od vr­chu Baal-Cher­món až ako sa ide do Chamátu. 4 Títo boli na skúšku pre Iz­rael, aby sa do­kázalo, či bude počúvať príkazy, ktoré Hos­podin dal ich ot­com skr­ze Mojžiša. 5 Iz­rael­ci bývali upro­stred Kanaán­cov, Chetej­cov, Amorej­cov, Perizej­cov, Chivij­cov a Jebúsej­cov, 6 brali si ich dcéry za ženy, dávali svoje dcéry ich synom a slúžili ich bohom. Otníél7 Iz­rael­ci robili, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi: za­bud­li na Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžili baalom a aštar­tám. 8 Tu vzplanul hnev Hos­podinov proti Iz­rael­com a odo­vzdal ich do rúk Kúšán-Rišátajima, kráľa mezopotám­skej Sýrie. Iz­rael­ci boli osem rokov pod­daní Kúšán-Rišátajimovi. 9 Vtedy volali Iz­rael­ci k Hos­podinovi o po­moc a Hos­podin vzbudil Iz­rael­com zá­chran­cu, ktorý ich za­chránil: Kenázov­ho syna Ot­níéla, Kálebov­ho mladšieho brata. 10 Duch Hos­podinov zo­stúpil na neho a on spravoval Iz­rael. Vy­tiahol do boja a Hos­podin dal Kúšán-Rišátajima, kráľa Sýrie, do jeho moci, a jeho ruka moc­ne doliehala na Kúšán-Rišátajima. 11 Krajina mala štyrid­sať rokov po­koj. Po­tom Kenázov syn Ot­níél zo­mrel. Éhúd12 Keď Iz­rael­ci opäť robili, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, Hos­podin dal moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi moc nad Iz­raelom, pre­tože robili, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi. 13 Ten sa spojil s Am­món­cami a Amálékov­cami, vy­tiahol, porazil Iz­rael a ob­sadil Mes­to paliem. 14 Iz­rael­ci slúžili moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi osem­násť rokov. 15 Vtedy Iz­rael­ci volali k Hos­podinovi o po­moc a Hos­podin im vzbudil zá­chran­cu: Éhúda, syna Ben­jamín­ca Géru, ktorý bol ľavák. Iz­rael­ci po­slali po ňom Eg­lónovi, moáb­skemu kráľovi, po­platok. 16 Éhúd si zhotovil meč na obe strany os­trý, na lakeť dl­hý, a opásal si ho pod šaty na pravé bed­ro. 17 Odo­vzdal moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi po­platok. Eg­lón bol veľmi tučný muž. 18 Keď Éhúd odo­vzdal po­platok, pre­pus­til mužov, ktorí po­platok nies­li; 19 on sám sa vrátil od tesaných modiel pri Gil­gále a po­vedal: Mám ti, kráľ, čosi taj­ného po­vedať. A ten pri­kázal: Ticho! a všet­ci, čo stáli okolo neho, vy­šli von. 20 Keď Éhúd vošiel k ne­mu, on sedel vo svojej chlad­nej hor­nej sieni, ktorú mal sám pre seba. Éhúd po­vedal: Mám pre teba Boží od­kaz. A on vstal zo stol­ca. 21 Vtedy siahol Éhúd ľavou rukou po meči na pravom bed­re, chytil ho a vrazil mu ho do brucha, 22 takže za čepeľou vnik­la aj rukoväť; a sad­lo sa za­vrelo za čepeľou, lebo meč mu ne­vytiahol z brucha; nato vy­šiel za­dným východom. 23 Po­tom Éhúd šiel cez stĺporadie, za­vrel za sebou dvere hor­nej siene a za­mkol. 24 Len čo vy­šiel, prišli sluhovia, a keď videli dvere hor­nej siene za­vreté, po­vedali: Od­bavuje si po­trebu v chlad­nej sieni. 25 Čakali až do zunovania. On však ne­ot­váral dvere hor­nej siene. Vzali kľúč a ot­vorili; a hľa, ich pán ležal mŕt­vy na zemi. 26 Ale kým oni otáľali, Éhúd ušiel; prešiel pop­ri tesaných mod­lách a unikol do Seíry. 27 Len čo došiel, za­trúbil na Ef­rajim­skom po­horí na trúbu, Iz­rael­ci zo­stúpili s ním z po­horia a on na ich čele. 28 Po­vedal im: Na­sleduj­te ma, lebo Hos­podin vám vy­dal do rúk vašich ne­priateľov Moáb­cov. Oni zo­stúpili za ním a za­brali Moáb­com jor­dán­ske brody, a ni­komu nedovolili prej­sť. 29 Vtedy po­bili z Moáb­cov do desaťtisíc mužov, všet­ko sil­ných a udat­ných; ni­kto sa nezach­ránil. 30 Tak bol v ten deň po­korený Moáb pod moc Iz­raela a krajina mala po­koj na osem­desiat rokov. Šamgar31 Po ňom na­stúpil Anátov syn Šam­gar; ten po­bil šesťs­to Filištín­cov voliar­skym bod­lom, a tiež vy­slobodil Iz­rael.

EvanjelickýSudcov3