EvanjelickýSudcov4

Sudcov

Debora a Bárák1 Po smr­ti Éhúdovej Iz­rael­ci zase robili, čo je zlé v očiach Hos­podinových. 2 Pre­to ich Hos­podin vy­dal do rúk kanaán­skeho kráľa Jábína, ktorý panoval v Chácóre; jeho voj­vod­com bol Sísera, ktorý býval v Charóšet-Gójíme. 3 Iz­rael­ci volali k Hos­podinovi o po­moc, lebo onen mal deväťs­to želez­ných vozov a po dvad­sať rokov tvrdo utláčal Iz­rael­cov. 4 Prorokyňa Debora, Lap­pídótova žena, bola v tom čase sud­kyňou v Iz­raeli. 5 Sedávala pod Deborinou pal­mou, medzi Rámou a Bételom, na Ef­rajim­skom po­horí, a Iz­rael­ci pri­chádzali k nej na súd. 6 Po­slala po Báráka, syna Abínoámov­ho, za­volala ho z Kedeš-Naf­tálí a po­vedala mu: Hos­podin, Boh Iz­raela, ti pri­kázal: Choď, tiah­ni na vrch Tábór a vez­mi so sebou desaťtisíc mužov spomedzi Naf­tálíov­cov a Zebulúnov­cov, 7 po­tom ti k po­toku Kíšón pri­tiah­nem Síseru, Jábínov­ho voj­vod­cu, s jeho voz­mi a voj­skom, a vy­dám ti ho do rúk. 8 Bárák jej po­vedal: Ak pôj­deš so mnou, pôj­dem aj ja, ale ak ne­pôj­deš so mnou, ne­pôj­dem ani ja. 9 Po­vedala teda: Dob­re, pôj­dem s tebou, ale sláva toh­to ťaženia, ktoré pod­nikáš, ne­pripad­ne tebe, lebo Hos­podin vy­dá Síseru do rúk ženy. Po­tom Debora vstala a išla s Bárákom do Kedeša. 10 Bárák zvolal Zebulúna a Naf­tálího do Kedeša a desaťtisíc mužov šlo za ním; aj Debora išla s ním. 11 Kenijec Cheber sa od­delil od Kenij­cov, synov Mojžišov­ho tesťa Chóbaba, a po­stavil si stan pri dube v Caanajime pri Kedeši. 12 Keď Síserovi oznámili, že Abínoámov syn Bárák vy­šiel na vrch Tábór, 13 Sísera zvolal všet­ky svoje vozy, deväťs­to želez­ných vozov, a všetok ľud, ktorý mal pri sebe, z Charóšet-Gójímu k po­toku Kíšónu. 14 Debora po­vedala Bárákovi: Hor sa! Lebo toto je deň, v ktorom ti Hos­podin dal Síseru do rúk. Is­teže, Hos­podin už vy­šiel pred tebou. Bárák zo­stúpil z vr­chu Tábór a za ním desaťtisíc mužov. 15 Hos­podin os­trím meča uviedol do zmät­ku pred Bárákom Síseru i všet­ky vozy a celý jeho tábor, takže Sísera zo­skočil z voza a pešo utiekol. 16 Bárák prena­sledoval vozy a tábor až po Charóšet-Gójím, a celé voj­sko Síserovo pad­lo os­trím meča; ne­os­tal ani jediný. 17 Sísera utiekol pešo ku stanu Jáély, ženy Kenij­ca Chebera, lebo bol mier medzi chácór­skym kráľom Jábínom a medzi domom kenij­ského Chebera. 18 Jáél vy­šla oproti Síserovi a po­vedala mu: Uchýľ sa, pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa! Uchýlil sa k nej do stanu a ona ho pri­kryla pri­krýv­kou. 19 On jej po­vedal: Daj sa mi na­piť trochu vody, lebo som smäd­ný. Ot­vorila kožený mech s mliekom, dala sa mu na­piť a pri­kryla ho. 20 Po­vedal jej: Po­stav sa ku vchodu stanu, a keď nie­kto príde a spýta sa ťa: Je tu nie­kto? po­vedz, že nie. 21 Vtedy Cheberova manžel­ka Jáél po­chytila stanový kolík a vzala do ruky kladivo, ticho vošla k nemu a vrazila mu kolík do slúch, takže vnikol až do zeme. Sísera totiž tvrdo za­spal pre únavu. Tak zo­mrel. 22 Hľa, ako tak Bárák prena­sledoval Síseru, Jáél mu vy­šla na­proti a po­vedala: Poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš. Vošiel k nej, a hľa, ležal tam mŕt­vy Sísera s kolíkom v sluchách. 23 Tak po­koril Boh v ten deň kanaán­skeho kráľa Jábína pred Iz­rael­cami. 24 Ruka Iz­rael­cov vždy tvr­dšie doliehala na kanaán­skeho kráľa Jábína, kým ho ne­zničili.

EvanjelickýSudcov4