EvanjelickýSudcov9

Sudcov

Abímelechova hrôzovláda v Sícheme1 Abímelech, syn Jerub­baalov, išiel do Síchemu k bratom svojej mat­ky a pri­hovoril sa im i celej čeľadi domu otca svojej mat­ky: 2 Ot­vorene po­vedz­te všet­kým občanom Síchemu: Čo je lepšie pre vás? Aby sedem­desiat mužov, všet­ci synovia Jerub­baalovi, panovali nad vami, alebo aby jeden človek panoval nad vami? Pamätaj­te, že som z vášho tela a kos­tí! 3 Bratia jeho mat­ky roz­povedali všet­ko občanom Síchemu a ich srd­ce sa pri­klonilo k Abímelechovi; lebo po­vedali: Je nám bratom. 4 Dali mu sedem­desiat šekelov strieb­ra z domu Baal-Beríta a Abímelech si za to najal naničhod­ných a na všet­ko schop­ných ľudí, ktorí ho na­sledovali. 5 Po­tom od­išiel do domu svoj­ho otca do Ofry a na jed­nom kameni za­vraždil svojich bratov, synov Jerub­baalových; sedem­desiat mužov; zo­stal len Jótám, najm­ladší syn Jerub­baalov, lebo sa skryl. 6 Po­tom sa zhromaždili všet­ci občania Síchemu i celé Bét-Mil­ló, od­išli a vy­hlásili Abímelecha za kráľa pri dube s po­svät­ným stĺpom v Sícheme. Jótámovo podobenstvo7 Keď to oznámili Jótámovi, od­išiel a za­stal na vr­chole Garizímu a na­hlas volal: Počuj­te ma, občania Síchemu, a vy­počuje vás Boh. 8 Po­brali sa raz stromy po­mazať kráľa nad sebou. I po­vedali olive: Kraľuj nad na­mi. 9 A oliva im od­vetila: Mám opus­tiť svoj olej, pre ktorý ma ctia bohovia i ľudia, ísť a vznášať sa nad stromami? 10 Vtedy po­vedali stromy figov­níku: Poď ty a kraľuj nad na­mi! 11 A figov­ník im od­vetil: Mám opus­tiť svoju slad­kosť a svoje výbor­né ovocie, ísť a vznášať sa nad stromami? 12 Po­tom po­vedali stromy viniču: Poď ty a kraľuj nad na­mi! 13 Ale vinič im od­vetil: Mám opus­tiť svoj mušt, ktorý ob­veseľuje bohov i ľudí, ísť a vznášať sa nad stromami? 14 A všet­ky stromy po­vedali bod­liaku: Poď ty a kraľuj nad na­mi! 15 A bod­liak od­vetil stromom: Ak ma na­ozaj chcete po­mazať za kráľa nad vami, poďte, ukryte sa v mojej tôni. Ak nie, vy­šľah­ne oheň z bod­liaka a strávi libanon­ské céd­re. 16 Teraz, ak ste na­ozaj statočne konali, keď ste Abímelecha urobili kráľom, a ak ste dob­re naložili s Jerub­baalom a s jeho domom, ak ste mu od­platili, ako sa za­slúžil o vás, 17 lebo môj otec bojoval za vás, ba aj svoj život položil na vážky a za­chránil vás z rúk Mid­ján­cov; 18 ale vy ste dnes po­vs­tali proti domu môj­ho otca a jeho synov ste po­v­raždili, sedem­desiat mužov na jed­nom kameni, a urobili ste Abímelecha, syna jeho slúžky, kráľom nad občan­mi Síchemu, lebo je vaším bratom; 19 ak ste na­ozaj statočne naložili s Jerub­baalom a s jeho domom, raduj­te sa z Abímelecha, a aj on nech sa raduje z vás. 20 Ak nie, nech vy­šľah­ne z Abímelecha oheň a nech strávi občanov Síchemu a Bét-Mil­lóa, a oheň nech vy­šľah­ne z občanov Síchemu a z Bét-Mil­loá a nech po­hl­tí Abímelecha. 21 Po­tom Jótám ušiel a unikol svoj­mu bratovi Abímelechovi. Nato od­išiel do Beéry a býval tam. Rozkol medzi Abímelechom a Síchemcami22 Keď Abímelech panoval tri roky nad Iz­raelom, 23 zo­slal Hos­podin zlého ducha medzi Abímelecha a občanov Síchemu, takže občania Síchemu od­pad­li od Abímelecha, 24 aby násilie na sedem­desiatich synoch Jerub­baalových a ich krv pad­la na Abímelecha, ich brata, ktorý ich za­vraždil, a na občanov Síchemu, ktorí mu po­sil­nili ruky, aby mohol za­vraždiť svojich bratov. 25 Občania Síchemu po­stavili na výšinách hôr ľudí do zálohy, ktorí olúpili každého, kto prešiel po ces­te pop­ri nich. To oznámili Abímelechovi. 26 Prišiel Gaal, syn Ebedov, so svojimi brat­mi a usadil sa v Sícheme. Občania Síchemu mali k nemu dôveru. 27 Raz vy­šli na pole, oberali vinice a lisovali; urobili radost­nú sláv­nosť, vošli do chrámu svoj­ho boha, jed­li, pili a pre­klínali Abímelecha. 28 Ebedov syn Gaal po­vedal: Kto je Abímelech a čo je Síchem, aby sme mu slúžili? Či nie je on synom Jerub­baalovým a Zebúl jeho správ­com? Slúžte radšej mužom Síchemov­ho otca Chámóra! Prečo by sme mali teraz jemu slúžiť? 29 Keby som len mal ten­to ľud v moci! Od­stránil by som Abímelecha a od­kázal by som Abímelechovi: Máš mnoho voj­ska, vy­tiah­ni! 30 Keď veliteľ mes­ta Zebúl počul slová Gaala, syna Ebedov­ho, vzplanul hnevom, 31 po­slal po­slov k Abímelechovi do Arúmy a od­kázal mu: Hľa, Ebedov syn Gaal a jeho bratia prišli do Síchemu a št­vú mes­to proti tebe. 32 Nuž vstaň ešte v noci i s ľudom, ktorý máš pri sebe, a ukry sa v poli do zálohy. 33 Včas ráno, pri východe sln­ka, pre­pad­ni mes­to! Keď po­tom vy­tiah­ne so svojimi mužmi proti tebe, urob s ním, ako chceš. 34 Abímelech so všet­kým ľudom, ktorý mal pri sebe, vstal ešte v noci a po­stavil sa do zálohy proti Síchemu v štyroch skupinách. 35 Ebedov syn Gaal vy­šiel a po­stavil sa ku vchodu mest­skej brány; tu sa zdvihol Abímelech so svojím ľudom zo zálohy. 36 Keď Gaal videl onen ľud, po­vedal Zebúlovi: Hľa, ľud zo­stupuje z končiarov vr­chov. Zebúl mu od­povedal: Tiene vr­chov sa ti zdajú ako ľudia. 37 Gaal hovoril ďalej: Hľa, ľudia schádzajú z pros­tried­ku krajiny a jed­na skupina pri­chádza po ces­te od veštec­kého duba. 38 Zebúl mu po­vedal: Kde sú teraz tvoje ús­ta; veď si po­vedal: Kto je Abímelech, aby sme mu slúžili? Toto je ľud, ktorým si opo­vr­hol! Vy­j­di teraz a bojuj proti nim! 39 Vtedy Gaal vy­razil na čele síchem­ských občanov a bojoval proti Abímelechovi. 40 Abímelech ho prena­sledoval. On ušiel pred ním. Popadalo mnoho ranených až po bránu. 41 Kým sa Abímelech vrátil do Arúmy, Zebúl za­hnal Gaala a jeho bratov, takže ne­moh­li ďalej zo­stať v Sícheme. 42 Na druhý deň vy­šiel ľud do poľa a oznámil to Abímelechovi. 43 Vzal svojich ľudí, roz­delil ich na tri skupiny a po­stavil na poli do zálohy. Keď videl, že ľudia vy­šli z mes­ta, pre­padol ich a po­bil. 44 Abímelech urobil výpad so skupinou, ktorá bola pri ňom, a ob­sadil vchod do mest­skej brány; druhé dve skupiny pre­pad­li všet­kých, ktorí boli na poli, a po­bili ich. 45 Abímelech bojoval celý deň proti mes­tu a dobyl ho. Ľud, ktorý bol v ňom, po­v­raždil, mes­to zničil a po­sypal soľou. 46 Keď to občania Síchem­skej bašty počuli, vošli do krytov chrámu Él-beríta. 47 Abímelechovi hlásili, že všet­ci občania Síchem­skej bašty sa zhromaždili. 48 Abímelech vy­stúpil s celým svojím ľudom na vrch Cal­món. Tam vzal do ruky sekeru a na­sekal haluzinu; zo­dvihol ju a naložil na plece. Po­tom po­vedal svoj­mu ľudu: Rob­te teraz rých­lo to, čo ma vidíte robiť! 49 Všetok jeho ľud na­sekal haluzinu a šiel za Abímelechom. Položili ju na kryt a za­pálili kryt nad nimi. Tak po­mreli všet­ci občania Síchem­skej bašty, okolo tisíc mužov a žien. Abímelechova smrť50 Nato išiel Abímelech do Tebecu, ob­kľúčil Tebec a za­bral ho. 51 Upro­stred mes­ta stála pev­ná bašta; tam utiek­li všet­ci mužovia a ženy, všet­ci občania mes­ta, za­mk­li za sebou a vy­stúpili na strechu bašty. 52 Abímelech prišiel až k bašte a útočil na ňu. Keď sa pri­blížil ku vchodu bašty, aby ju pod­pálil, 53 nejaká žena mu hodila žar­nov na hlavu a roz­bila mu leb­ku. 54 Rých­lo za­volal svoj­ho zbroj­noša a po­vedal mu: Vy­tiah­ni svoj meč a usmrť ma, aby ne­povedali o mne: Žena ho za­bila. Mládenec ho pre­bodol a on zo­mrel. 55 Keď Iz­rael­ci videli, že Abímelech zo­mrel, každý šiel domov. 56 Tak od­platil Boh Abímelechovi za zločin, ktorý spáchal na svojom ot­covi, keď za­vraždil svojich sedem­desiat bratov. 57 Aj síchem­ským mužom od­platil Boh za ich zločiny. Tak pad­la na nich kliat­ba Jerub­baalov­ho syna Jótáma.

EvanjelickýSudcov9