EvanjelickýSudcov12

Sudcov

Jefteho boj s Efrajimcami1 Ef­rajim­skí mužovia sa po­zvolávali, prešli do Cáfónu a po­vedali Jef­temu: Prečo si vy­tiahol do boja proti Am­món­com a nás si nezavolal, aby sme išli s tebou? Za­pálime ti dom nad hlavou. 2 Jef­te im od­povedal: Ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Am­món­cami; ale keď som vás volal na po­moc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk. 3 Keď som teda videl, že mi nech­cete po­máhať, na­sadil som vlast­ný život, tiahol som proti Am­món­com a Hos­podin mi ich dal do rúk. Prečo ste teda vy­šli dnes bojovať proti mne? 4 Jef­te zhromaždil všet­kých gileád­skych mužov a pus­til sa do boja s Ef­rajimom. Gileád­ski mužovia porazili Ef­rajim­cov, lebo tí po­vedali: Ste utečen­ci z Ef­rajimu; Gileád je Ef­rajimom a Menaššem. 5 Po­tom Gileádov­ci ob­sadili Ef­rajim­com jor­dán­ske brody. Keď nie­kto z utečen­cov z Ef­rajimu po­vedal: Chcem prej­sť na druhú stranu! spýtali sa ho gileád­ski mužovia: Si ty Ef­rajimec? Keď po­vedal: Nie! 6 roz­kázali mu: Po­vedz Šib­bólet! On po­vedal: Sib­bólet, lebo to ne­vedel správ­ne vy­sloviť; chytili ho a za­bili pri jor­dán­skom brode. Tak pad­lo vtedy štyrid­saťd­vatisíc Ef­rajim­cov. 7 Jef­te spravoval Iz­rael šesť rokov. Keď zo­mrel Gileádovec Jef­te, po­chovali ho v Gileáde, v jeho mes­te. Ibcán, Élón a Ábdón8 Po ňom spravoval Iz­rael Ib­cán z Bet­lehema. 9 Mal trid­sať synov a trid­sať dcér, ktoré po­vydával z domu, a trid­sať dcér pri­viedol svojim synom od­inakiaľ. Spravoval Iz­rael sedem rokov. 10 Keď Ib­cán zo­mrel, po­chovali ho v Bet­leheme. 11 Po ňom spravoval Iz­rael Zebulúnec Élón. Spravoval Iz­rael desať rokov. 12 Keď Zebulúnec Élón zo­mrel, po­chovali ho v Ajalóne v kraji zebulún­skom. 13 Po ňom spravoval Iz­rael Pireátončan Áb­dón, Hil­lélov syn. 14 Mal štyrid­sať synov a trid­sať vnukov, ktorí jaz­dievali na sedem­desiatich os­liat­kach. Spravoval Iz­rael osem rokov. 15 Keď Pireátončan Áb­dón, Hil­lélov syn, zo­mrel, po­chovali ho v Pireátone, v ef­rajim­skej krajine na po­horí Amálékov­cov.

EvanjelickýSudcov12