EvanjelickýSudcov6,18

Sudcov 6:18

Ne­vzdiaľ sa od­tiaľto, kým ne­prídem k Tebe, nedonesiem a ne­zložím pred Tebou svoj dar. On po­vedal: Zo­stanem, kým sa ne­vrátiš.


Verš v kontexte

17 On mu po­vedal: Ak som našiel milosť v Tvojich očiach, daj mi znamenie, že si to Ty, kto so mnou hovoríš. 18 Ne­vzdiaľ sa od­tiaľto, kým ne­prídem k Tebe, nedonesiem a ne­zložím pred Tebou svoj dar. On po­vedal: Zo­stanem, kým sa ne­vrátiš. 19 Gide­on vošiel a pri­pravil kozľa a nek­vasený chlieb z éfy múky. Mäso položil do koša, poliev­ku dal do hr­n­ca, vy­niesol mu pod dub a pred­ložil.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

18 Ne­odídi, prosím, od­tiaľto, do­kiaľ ne­prij­dem k tebe a ne­vynesiem von svoj­ho obil­ného daru obet­ného a ne­položím pred teba. A riekol: Ja dočkám, do­kiaľ sa ne­vrátiš.

Evanjelický

18 Ne­vzdiaľ sa od­tiaľto, kým ne­prídem k Tebe, nedonesiem a ne­zložím pred Tebou svoj dar. On po­vedal: Zo­stanem, kým sa ne­vrátiš.

Ekumenický

18 Len ne­odíď od­tiaľto, kým ne­prídem k tebe. Chcel by som ti priniesť svoju po­kr­movú obetu a pred­ložiť ti ju. Od­poveď znela: Zo­stanem, kým sa ne­vrátiš.

Bible21

18 Ne­od­cházej pro­sím od­sud, dokud se k to­bě ne­vrátím s da­rem, který ti přinesu.“ On od­po­věděl: „Počkám, dokud se nevrátíš.“