EvanjelickýPríslovia30

Príslovia

Príslovia Ágúrove1 Slová Ágúra, syna Jákeho z Mas­sy. Výrok muža: Unavil som sa, Bože, unavil som sa, Bože, a som na kon­ci.
2 Som hlúpejší ako ktorýkoľvek človek a ne­mám ani ľud­ský roz­um,
3 ani som sa nenau­čil múd­ros­ti, ani som nezís­kal po­znanie o Najs­vätejšom.
4 Kto vstúpil na nebesá a zase zo­stúpil? Kto do prieh­rštia svoj­ho vietor po­zbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Ako sa volá On a ako syn Jeho? Iste to vieš!
5 Každá reč Božia je prečis­tená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú.
6 Ne­pridávaj nič k Jeho slovám, aby ťa ne­stres­tal a ne­oz­načil za klamára.
7 Dve veci žiadam od Teba, ne­odopieraj mi ich skôr, ako zo­mriem:
8 Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohat­stvo mi nedávaj, po­skyt­ni mi toľko chleba, koľko po­trebujem,
9 aby som sa ne­presýtil a nezap­rel Ťa, aby som ne­povedal: Kto je Hos­podin? alebo aby som ne­schudob­nel a nek­radol, a tak ne­potupil meno svoj­ho Boha.
10 Ne­ohováraj ot­roka pred jeho pánom, aby ťa ne­prek­lial, a ty by si sa pre­vinil.
11 Jes­tvuje po­kolenie, ktoré pre­klína svoj­ho otca a svojej mat­ke nežeh­ná.
12 Po­kolenie, čo sa po­kladá za čis­té, ale nie je ob­myté zo svojej špiny.
13 Po­kolenie, ktoré má pyšné oči a dvíha ich vy­soko.
14 Po­kolenie, ktoré má zuby ako meče a chrup ako nože, aby vy­žralo bedárov zo zeme a chudob­ných spomedzi ľudí.
Číselné príslovia15 Pijavica má dve dcéry, a tie hovoria: Daj! Daj! Tri veci nedajú sa na­sýtiť a štyri ni­kdy ne­povedia: Do­sť!
16 Ríša mŕt­vych a lono ne­plod­né, zem ne­na­sýtená vodou a oheň, čo ni­kdy ne­povie: Do­sť!
17 Oko, čo sa vy­smieva ot­covi a po­hŕda po­slušnosťou k mat­ke, vy­ďobú hav­rani pri po­toku a požerú or­lie mláďatá.
18 Tri veci sú pre mňa pred­iv­né a štyri ne­pochopiteľné:
19 Ces­ta orla k nebesiam, ces­ta hada po skale, ces­ta lode po mori a ces­ta muža k mladej žene.
20 Ces­ta ženy cudzoložnej je takáto: naje sa, utrie si ús­ta a po­vie: Ne­páchala som ne­právosť.
21 Pod troma vecami trasie sa zem a štyri ne­môže zniesť:
22 Pod ot­rokom, keď sa stane kráľom, pod bláz­nom, keď má do­sýta chleba,
23 pod ne­milovanou ženou, keď sa vy­dáva, a pod ot­rokyňou, keď vy­háňa svoju paniu.
24 Je št­voro drob­ných tvorov na zemi, ktoré sú ne­smier­ne múd­re:
25 mrav­ce - národ bez moci, a pred­sa v lete si za­ob­starávajú po­travu;
26 jaz­vece - národ ne­veľký, a jed­nako si za­kladajú svoje obyd­lia v skalách.
27 Kobyl­ky ne­majú kráľa, a pred­sa všet­ky tiah­nu v skupinách.
28 Jašteričku chytíš rukou, a jed­nako je v kráľov­ských palácoch.
29 Traja sú, ktorí si ráz­ne vy­kračujú, štyria, ktorí ráz­ne chodia:
30 Lev - hr­dina medzi zvieratami, ne­us­túpi pred ni­kým;
31 pyšný kohút, kozol a kráľ - keď kráča pred svojím ľudom.
32 Či si bol bláz­nivý, keď si sa po­vyšoval, alebo si správ­ne uvažoval; daj ruku na ús­ta!
33 Mútením mlieka vzniká mas­lo, stlačením nosa vy­trysk­ne krv, ale dráždením k hnevu vzniká spor.