EvanjelickýPríslovia26

Príslovia

1 Ako sneh v lete a dážď v žat­ve, tak ne­pris­tane bláz­novi česť.
2 Ako vrabec poletuje a las­tovička ob­letuje, tak kliat­ba bez príčiny sa ne­spl­ní.
3 Bič na koňa, zubad­lo na osla a palica na chr­bát bláz­nov.
4 Ne­od­povedaj bláz­novi podľa jeho bláz­nov­stva, aby si mu aj ty nebol podob­ný!
5 Od­povedz bláz­novi podľa jeho bláz­nov­stva, aby sa nez­dal múd­ry sebe samému.
6 Nohy si od­rezáva, za­kusuje kriv­du, kto po­siela od­kazy po bláz­novi.
7 Ako sú nanič steh­ná chromého, tak je i prís­lovie v ús­tach bláz­nov.
8 Vzdávať česť bláz­novi je ako pri­väzovať kameň o prak.
9 Prís­lovie v ús­tach bláz­nov je ako tŕň, čo sa opitému za­drel do nohy.
10 Kto najíma opil­ca a bláz­na, je ako strelec, čo raní všet­kých.
11 Blázon, ktorý opakuje svoje bláz­nov­stvo, je ako pes, čo sa vracia k svoj­mu vý­vrat­ku.
12 Ak vidíš človeka, čo si mys­lí, že je múd­ry, blázon má väčšiu nádej ako on.
13 Lenivec hovorí: Lev je na ces­te, lev je na námes­tiach.
14 Ako sa dvere otáčajú na pán­toch, tak lenivec na svojej po­steli.
15 Ak lenivec strčí ruku do misy, unavuje ho stiah­nuť ju zas k ús­tam.
16 Lenivec je vo svojich očiach múd­rejší ako sied­mi roz­um­ne od­povedajúci.
17 Kto sa mieša do sporu, ktorý sa ho ne­týka, je ako ten, kto chytá túlavého psa za uši.
18 Ako šialenec, čo strieľa oh­nivé strely a šípy,
19 je človek, ktorý klame svoj­ho blížneho, a po­tom po­vie: Ja som len žar­toval.
20 Kde niet dreva, has­ne oheň, kde niet ohovárania, tích­ne svár.
21 Čím je uhlie pah­rebe a drevo ohňu, tým je šk­riep­ny človek pri roz­dúchavaní sváru.
22 Slová ohovárača sú ako po­chúťka, zo­stupujú až do út­rob tela.
23 Zaliečavé pery so zlým srd­com sú ako ob­liev­ka na hlinenej nádobe.
24 Kto nenávidí, pre­tvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnút­ri pre­chováva klam.
25 Keď vraví ľúbez­ným hlasom, ne­ver mu, lebo v srd­ci má sedem ohav­nos­tí.
26 Nie­kto sa skrýva za pre­tvár­kou, ale v zhromaždení vy­j­de jej zloba najavo.
27 Kto kope jamu, pad­ne do nej, kameň sa pri­valí na toho, kto ho váľa.
28 Falošný jazyk nenávidí tých, ktorých zničil, a lichotivé ús­ta pri­pravujú pád.