EvanjelickýPríslovia13

Príslovia

1 Múd­ry syn po­slúcha na­pomínanie ot­covo, ale po­smešník ne­počúva kar­hanie.
2 Z ovocia úst človek jedáva dob­ré, ale žiadosť ne­ver­ných znamená násilie.
3 Kto si dá po­zor na ús­ta, za­chová si život, tomu však, kto rozt­vára pery, hrozí skaza.
4 Lenivec baží, a ne­má nič, ale túžba usilov­ných bude na­pl­nená.
5 Spravod­livý nenávidí lživé slovo, ale bez­božný koná od­por­ne a haneb­ne.
6 Spravod­livosť chráni toho, kto chodí bez­úhon­ne, ale bez­božnosť pri­vádza hriešnika k pádu.
7 Nie­kto pred­stiera, že je bohatý, a ne­má nič, iný, že je chudob­ný, a má mnoho majet­ku.
8 Človek má výkup­né za život vo svojom bohat­stve, ale chudob­ný ani ne­počuje o vy­kúpení.
9 Svet­lo spravod­livých žiari jas­ne, ale svieca bez­božných has­ne.
10 Človek pýchou vy­voláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múd­rosť.
11 Rých­lo zís­kaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hŕs­t­ke, rozm­nožuje ho.
12 Pred­lžované očakávanie spôsobuje v srd­ci bôľ, ale spl­nená túžba je stromom života.
13 Kto po­hŕda slovom, za­hynie, kto sa však bojí pri­kázaní, do­stane od­menu.
14 Učenie múd­reho je žried­lom života, aby človek unikol osíd­lam smr­ti.
15 Dob­rý roz­um zís­kava priazeň, ale ces­ta ne­ver­ných je ich záhubou.
16 Opatr­ný robí všet­ko roz­vážne, ale blázon roz­trubuje bláz­nov­stvo.
17 Bez­božný po­sol vr­há do nešťas­tia, ale ver­ný po­sol uzdravuje.
18 Bieda a han­ba stih­ne toho, kto ned­bá na kar­hanie, ale dôj­de cti, kto si všíma kar­hanie.
19 Spl­nená túžba lahodí duši, ale pre bláz­nov je ohav­nosťou vy­hýbať sa zlu.
20 Kto chodí s múd­rymi, bude múd­ry, kto však s bláz­nami drží, tomu sa zle po­vodí.
21 Hriešnikov stíha nešťas­tie, ale spravod­livých od­meňuje dob­rota.
22 Dob­rý pri­delí dedičné vlast­níc­tvo det­ným deťom, ale majetok hriešnikov bude za­chovaný pre spravod­livých.
23 Mnoho po­kr­mu dáva prieloh chudob­ných, ale i to býva uchvátené ne­spravod­livosťou.
24 Kto šet­rí prút, nenávidí svoj­ho syna, ale kto ho miluje, za­včasu ho tres­tá.
25 Spravod­livý má čo jesť do­sýta, ale brucho bez­božných tr­pí nedos­tat­kom.