EvanjelickýPríslovia10

Príslovia

Pravidlá života1 Šalamúnove prís­lovia. Múd­ry syn pôsobí ot­covi radosť, ale bláz­nivý syn je žalosťou pre mat­ku.
2 Bez­božne zís­kané po­klady ne­osožia, ale spravod­livosť vy­tr­háva zo smr­ti.
3 Hos­podin nedá hladovať spravod­livému, ale od­mieta žiadosť bez­božných.
4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilov­ných obohacuje.
5 Kto zhromažďuje v lete, je múd­ry syn, ale syn, ktorý vy­spáva v žat­ve, robí han­bu.
6 Požeh­nanie spočinie na hlave spravod­livého, ale ús­ta bez­božných za­stierajú surovosť.
7 Pamiat­ka spravod­livého je požeh­naná, ale meno bez­božných sprách­nivie.
8 Kto má múd­re srd­ce, prij­me pri­kázania, ale kto má bláz­nivé pery, pad­ne.
9 Kto chodí bez úhony, chodí bez­pečne, kto však krivými ces­tami, ten sa pre­zradí.
10 Kto žmur­ká okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláz­nivé pery, pad­ne.
11 Ús­ta spravod­livého sú prameňom života, ale ús­ta bez­božných ukrývajú násilie.
12 Nenávisť vy­voláva rozb­roje, ale lás­ka pri­krýva všet­ky prie­stup­ky.
13 Na perách roz­um­ného na­chádza sa múd­rosť, palica však pat­rí na chr­bát nerozum­ného.
14 Múd­ri skrývajú po­znanie, ale ús­ta bláz­na sú mu blíz­kou skazou.
15 Majetok boháča je jeho pev­ným mes­tom, skazou slabých je ich chudoba.
16 Zárobok spravod­livého vedie k životu, dôchodok bez­božného vedie k hriechu.
17 Putuje k životu, kto si za­chováva na­pomenutie, ale do bludu vedie, kto ned­bá na kar­hanie.
18 Lživé pery za­stierajú nenávisť; kto šíri klebety, je blázon.
19 Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ov­láda svoje pery, koná roz­um­ne.
20 Jazyk spravod­livého je naj­lepšie strieb­ro, myseľ bez­božných je málo hod­na.
21 Pery spravod­livého vedú mnohých, bláz­ni však umierajú nerozum­nosťou.
22 Požeh­nanie Hos­podinovo obohacuje a ne­pridáva k tomu žiaľ.
23 Pre bláz­na je radosťou pod­lo konať, pre muža roz­um­ného je však radosťou múd­rosť.
24 Čoho sa obáva bez­božný, to ho stih­ne, ale túžba spravod­livých sa spl­ní.
25 Len čo sa preženie vích­rica, niet pre­vráten­ca, zbožný však má večný zá­klad.
26 Čo je ocot pre zuby a dym pre oči, to je lenivec pre tých, ktorí ho po­sielajú.
27 Bázeň pred Hos­podinom rozm­nožuje dni, ale roky bez­božných sa krátia.
28 Očakávanie spravod­livých prináša radosť, ale nádej bez­božných sa stratí.
29 Ces­ta Hos­podinova je hradom bez­úhon­nému, ale záhubou páchateľom ne­právos­ti.
30 Spravod­livý sa ni­kdy ne­poh­ne, bez­božní však nebudú bývať v krajine.
31 Ús­ta spravod­livého vy­nášajú múd­rosť, ale pre­vrátený jazyk bude vy­hubený.
32 Pery spravod­livého po­znajú, čo je bohumilé, ús­ta bez­božných, čo je pre­vrátené.