EvanjelickýPríslovia5

Príslovia

Výstraha pred cudzoložnou ženou1 Syn môj, po­zoruj moju múd­rosť, na­kloň si ucho k mojej roz­um­nos­ti,
2 aby si si uchránil roz­vahu a tvoje pery aby za­chovali po­znanie.
3 Lebo pery cudzej ženy vy­dávajú med a jej pod­nebie je hladšie ako olej,
4 na­koniec však je hor­ká ako palina, os­trá ako dvoj­sečný meč.
5 Jej nohy zo­stupujú k smr­ti, jej kroky vedú do zá­hrobia;
6 aby si nez­badal chod­ník života, klátivé sú jej dráhy - a ty o tom ne­vieš.
7 Po­slúchaj­te ma teda, synovia moji, a ne­u­stupuj­te od rečí mojich úst.
8 Od­diaľ od nej svoju ces­tu a ne­prib­ližuj sa k dverám jej domu,
9 aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrut­níkovi,
10 aby sa cudzí ne­na­sycovali tvojou silou, a čo máš ťažko zís­kané, aby nešlo do domu cudzin­ca.
11 Inak by si musel na kon­ci stenať, keď ti bude hynúť telo a mäso,
12 a musel by si po­vedať: Nenávidel som na­pomínanie a moje srd­ce po­hŕdalo kar­haním,
13 ne­pos­lúchal som hlas svojich učiteľov a ne­na­kláňal som ucho k učiteľom!
14 Skoro by som bol upadol do naj­horšieho nešťas­tia upro­stred zhromaždenia a zboru.
Chvála verného manželstva15 Pi vodu z vlast­nej cis­ter­ny, vy­vierajúcu vodu zo svojej stud­ne.
16 Majú sa tvoje pramene roz­lievať na ulicu a tvoje vod­né toky na námes­tia?
17 Nech pat­ria iba tebe samému, a nie cudzím spolu s tebou!
18 Nech je požeh­nané tvoje žried­lo a teš sa zo ženy svojej mlados­ti.
19 Je ako ľúbez­ná laň a spanilá srn­ka; jej pr­sia nech ťa občer­stvujú v každý čas, jej lás­ka nech ťa opája ustavične.
20 Syn môj, prečo sa máš opájať inou a ob­jímať ňad­rá cudzej ženy?
21 Lebo ces­ty človeka sú pred zrakom Hos­podinovým, na všet­ky jeho kroky do­zerá.
22 Vlast­né ne­právos­ti lapia bez­božného, za­chytí sa v po­v­razoch svojich hriechov.
23 Zo­mrie, lebo sa nedal na­pomenúť, za­blúdi pre svoje veľké bláz­nov­stvo.