EvanjelickýPríslovia27

Príslovia

1 Nech­váľ sa dňom zaj­trajším, lebo ne­vieš, čo deň prinesie.
2 Nech ťa chváli iný, nie tvoje ús­ta, cudzí, nie tvoje pery.
3 Ťažký je kameň, i piesok za­váži, ale mr­zutosť s bláz­nom je ťažšia nad oboje.
4 Ľúta je zúrivosť a za­plavujúci je hnev, ale kto ob­stojí pred žiar­livosťou?
5 Lepšie je zjav­né kar­hanie ako skrývaná lás­ka.
6 Údery milujúceho sú úp­rim­né, ale boz­ky nenávidiaceho sú klam­né.
7 Sýty pošliape aj med, ale hlad­nému je každá hor­kosť slad­ká.
8 Ako vták, čo ušiel zo svoj­ho hniez­da, je muž, ktorý musí uj­sť z vlas­ti.
9 Olej a kadid­lo roz­veseľujú srd­ce, slad­ký je priateľ, ktorý z duše dáva radu.
10 Svoj­ho priateľa, ani priateľa svoj­ho otca ne­opúšťaj, nechoď do domu brata v deň svoj­ho nešťas­tia, lebo lepší je blíz­ky sused ako ďaleký brat.
11 Syn môj, buď múd­ry a po­teš mi srd­ce, aby som mohol od­povedať tomu, kto ma haní.
12 Opatr­ný vidí nešťas­tie a skryje sa, pros­tí však idú ďalej a pykajú za to.
13 Vez­mi mu šaty, lebo sa za­ručil za iného, a vez­mi od neho záloh za cudzích.
14 Keď nie­kto včas­ráno pri­hlas­no žeh­ná blížneho, budú to po­kladať za pre­klínanie.
15 Ne­pres­taj­né kvap­kanie v čase prívalu a svár­livá žena sa podobajú:
16 kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej.
17 Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi druhého.
18 Kto pes­tuje figov­ník, bude jesť z neho ovocie, kto stráži svoj­ho pána, dočká sa úc­ty.
19 Ako sa vo vode od­zr­kadľuje tvár, tak človek v srd­ci človeka.
20 Ako sa ne­na­sýti ríša mŕt­vych, ani pod­svetie, tak sa ne­na­sýtia ani oči človeka.
21 Taviaci tég­lik je na strieb­ro a pec na zlato, ale muž sa po­sudzuje podľa svojej po­ves­ti.
22 Keby si bláz­na roz­tĺkol tĺkom v mažiari spolu aj s tlčou, ne­od­stúpi od neho jeho bláz­nov­stvo.
23 Po­znaj dob­re vzhľad svoj­ho dobyt­ka a venuj po­zor­nosť stádam,
24 lebo imanie ne­tr­vá večne, ani bohat­stvo z po­kolenia na po­kolenie.
25 Keď vy­ras­tie tráva a ob­javí sa zeleň, zo­zbierajú sa byliny po horách,
26 budeš mať baran­ce na odev a koz­lov na kúp­nu cenu za pole,
27 do­sť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domác­nosť a na výživu tvojich služob­níc.