EvanjelickýPríslovia11

Príslovia

1 Falošná váha ohav­nosťou je Hos­podinovi, páči sa Mu však správ­ne závažie.
2 Keď príde pýcha, príde aj han­ba, ale u po­kor­ných je múd­rosť.
3 Statočných vedie ich bez­úhon­nosť, ne­ver­ných však za­hubí ich pre­vrátenosť.
4 Bohat­stvo ne­osoží v deň hnevu, ale spravod­livosť za­chraňuje pred sm­rťou.
5 Spravod­livosť urov­náva ces­tu bez­úhon­nému, bez­božný však padá vlast­nou bez­božnosťou.
6 Spravod­livosť za­chraňuje statočných, ale ne­ver­níkov pri­chytí ich vlast­ná žiados­tivosť.
7 Keď zomiera človek bez­božný, hynie jeho nádej, a očakávanie bláz­nov vy­j­de nav­nivoč.
8 Spravod­livý sa vy­slobodí zo súženia a na jeho mies­to na­stúpi bez­božný.
9 Boha­prázd­ny ús­tami kazí svoj­ho blížneho, ale spravod­livý vy­slobodzuje sa po­znaním.
10 Mes­to sa teší zo šťas­tia spravod­livých, keď hynie bez­božný, za­vlád­ne plesanie.
11 Mes­to sa dvíha požeh­naním statočných, ús­tami bez­božných sa však rúca.
12 Kto znevažuje blížneho, je nerozum­ný, človek roz­um­ný však mlčí.
13 Kto chodí ako ohovárač, od­haľuje tajom­stvá, kto je však spoľah­livý duchom, drží vec v taj­nos­ti.
14 Keď niet múd­rej správy, ľud upadá, zá­chrana je však tam, kde je mnoho rad­cov.
15 Kto sa za­ručuje za iného, tomu sa zle po­vodí, kto však nenávidí ručiteľs­tvo, je bez­pečný.
16 Spanilá žena do­sahuje česť, ale násil­níci do­sahujú bohat­stvo.
17 Dob­ro­sr­dečný človek koná dob­re sám sebe, ale ukrut­ný trýz­ni svoje vlast­né telo.
18 Bez­božný zís­kava klam­ný zárobok, ale roz­sievač spravod­livos­ti oprav­divú mzdu.
19 Tak hľa, spravod­livosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlast­nej smr­ti.
20 Ohav­nosťou sú Hos­podinovi pre­vrátené srd­cia, má však zaľúbenie v tých, ktorých ces­ta je bez­úhon­ná.
21 Ruku na to, že zlý ne­uj­de tres­tu, ale po­tom­stvo spravod­livých vy­viaz­ne.
22 Ako zlatá ob­rúčka v rypáku svine je pek­ná žena bez jem­nocitu.
23 Žiadosť spravod­livých vedie len k dob­ru, ale očakávanie bez­božných k zlos­ti.
24 Nie­kto dáva prieh­rštím, a ešte mu pri­búda, nie­kto šet­rí viac, ako sa pat­rí, a má nedos­tatok.
25 Dob­ročin­ný človek bude bohato na­sýtený, kto občer­ství, bude občer­stvený.
26 Ľudia zlorečia tomu, kto za­držiava obilie, ale požeh­nanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie.
27 Kto sa snaží o dob­ro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo.
28 Kto si za­kladá na svojom bohat­stve, pad­ne, ale spravod­livý bude pučať ako lís­tie.
29 Kto zaned­báva svoju domác­nosť, zdedí vietor, a blázon bude slúžiť múd­remu.
30 Ovocie spravod­livého je strom života, ale násilie od­níma život.
31 Ak spravod­livý do­sahuje od­platu na zemi, o čo viac bez­božný a hriešny!