EvanjelickýPríslovia2

Príslovia

Požehnanie múdrosti1 Syn môj, ak prij­meš moje slová a za­chováš si v mys­li moje pri­kázania,
2 ak na­chýliš ucho k múd­ros­ti a na­kloníš srd­ce k roz­vahe,
3 keď si na po­moc za­voláš roz­um­nosť, keď sa svojím hlasom do­volávať budeš roz­vahy,
4 ak ju budeš hľadať ako strieb­ro a sliediť po nej ako po skrytých po­kladoch,
5 vtedy po­chopíš bázeň pred Hos­podinom a náj­deš po­znanie Boha.
6 Lebo Hos­podin dáva múd­rosť, z Jeho úst je po­znanie i roz­vaha.
7 On uchováva ús­pech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bez­úhon­ne,
8 keď chráni chod­níky práva a stráži ces­tu svojich zbožných.
9 Po­tom po­chopíš spravod­livosť a právo, statočnosť a každú dob­rú ces­tu,
10 lebo múd­rosť ti voj­de do srd­ca a po­znanie ti bude milé,
11 roz­vaha bude bdieť nad tebou a roz­um­nosť ťa bude strážiť
12 tak, že ťa za­chráni pred zlou ces­tou, od muža, čo vraví zvrátenos­ti,
13 od tých, čo opúšťajú priame chod­níky, aby moh­li chodiť tem­nými ces­tami;
14 ktorí sa tešia, keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou pre­vrátenosťou,
15 ich chod­níky sú krivé a do­stávajú sa na blud­né ces­ty.
16 Za­chráni ťa pred cudzou ženou, pred cudzin­kou, ktorá sa rečami zalieča,
17 ktorá opúšťa druha svojej mlados­ti a za­búda na zmluvu svoj­ho Boha;
18 veď jej dom zvažuje sa k smr­ti a k tieňom pod­svetia jej dráhy.
19 Ni­kto sa ne­vráti z tých, čo k nej vchádzajú, a nedos­tane sa už na chod­níky života.
20 Pre­to uberaj sa ces­tou dob­rých a drž sa chod­níkov spravod­livých!
21 Lebo statoční budú bývať v krajine a bez­úhon­ní zo­stanú v nej.
22 Bez­božní však budú z krajiny vy­plienení a ne­ver­ní vy­korenení z nej.