EvanjelickýPríslovia8

Príslovia

Múdrosť dáva blaho a česť1 Či múd­rosť ne­volá, či roz­um­nosť ne­vydáva svoj hlas?
2 Na temeni výšin, pri ces­te, na križovat­kách sa po­stavila:
3 pri bránach, pri vstupe do mes­ta, pri vchodoch do brán na­hlas volá:
4 Mužovia, na vás volám, a k synom ľud­ským za­znieva môj hlas.
5 Na­učte sa opatr­nos­ti, vy pros­tí, maj­te roz­um, vy bláz­ni!
6 Počúvaj­te, lebo zves­tujem ušľach­tilé veci a moje pery ot­várajú sa k správ­nym veciam.
7 Lebo moje ús­ta vravia prav­du a bez­božnosť protiví sa mojim perám.
8 Spravod­livé sú všet­ky reči mojich úst, niet v nich pre­vrátenos­ti ani pre­krúcania.
9 Všet­ky sú priame roz­um­nému a správ­ne tým, čo na­chádzajú po­znanie.
10 Prij­mite moje na­pomenutie, nie strieb­ro, po­znanie radšej ako rýdze zlato.
11 Lebo cen­nejšia je múd­rosť ako korále, ne­vyrov­najú sa jej nijaké vzác­nos­ti.
12 Ja, múd­rosť, bývam pri opatr­nos­ti, na­chádzam roz­vážne po­znanie.
13 Bázeň pred Hos­podinom znamená nenávidieť zlo. Pýchu, na­mys­lenosť, zlý spôsob života a pre­vrátené reči nenávidím.
14 U mňa je rada i roz­vaha; ja som roz­um­nosť; ja mám silu.
15 Mnou kraľujú králi a vladári určujú, čo je spravod­livé.
16 Mnou vlád­nu kniežatá a všet­ci vznešení spravod­liví sud­covia.
17 Milujem tých, čo mňa milujú, a tí, čo ma hľadajú, náj­du ma.
18 U mňa je bohat­stvo a česť, trvalý blaho­byt a spravod­livosť.
19 Moje ovocie je lepšie ako zlato, i rýdze zlato, a môj výnos je nad naj­lepšie strieb­ro.
20 Chodievam ces­tou spravod­livos­ti, po chod­níkoch práva,
21 aby som nadelila vlast­níc­tvo tým, čo ma milujú, a aby som na­pl­nila ich po­klad­nice.
Múdrosť je od Boha22 Hos­podin ma stvoril na počiat­ku svoj­ho diela, pred svojimi pradáv­nymi skut­kami.
23 Od vekov bola som utvorená, od pra­počiat­ku zeme.
24 Keď ešte nebolo mor­ských hl­bín, zrodila som sa, keď ešte nebolo žriediel bohatých na vody.
25 Skôr, ako boli hory usadené na svoje mies­to, zrodila som sa skôr ako pahor­ky,
26 skôr, ako učinil zem, polia a pr­vé hrudy na svete.
27 Keď upev­nil nebesá, bola som tam, keď vy­meral ob­zor nad mor­skými hl­binami,
28 keď hore upev­nil ob­laky, keď po­sil­nil žried­la mor­skej hl­biny,
29 keď po­stavil moru medze, aby vody ne­pretekali cez jeho brehy, keď vy­meral zá­klady zeme,
30 ja som bola u Neho ako miláčik, bola som Jeho roz­košou deň čo deň, hrávala som sa pred Ním v každý čas,
31 hrávala som sa na Jeho svete a roz­košou mi bolo byť s ľuďmi.
Múdrosť napomína32 Tak teda počúvaj­te ma, synovia! Blaho­slavení sú tí, ktorí za­chovajú moje ces­ty.
33 Počúvaj­te na­pomenutia, buďte múd­ri a nezaned­bávaj­te ich!
34 Blaho­slavený človek, čo ma počúva, a deň čo deň bdie pri mojich dverách a stráži veraje mojich brán.
35 Veď kto mňa na­chádza, na­chádza život, do­siah­ne obľubu u Hos­podina,
36 ale kto ma obíde, škodí sám sebe; všet­ci, čo ma nenávidia, milujú sm­rť.