EvanjelickýPríslovia29

Príslovia

1 Človek tvrdo­hlavý pri do­hováraní bude náh­le zničený a nebude pre neho uzdravenia.
2 Keď je mnoho spravod­livých, teší sa národ, keď však panuje bez­božný, ľud vzdychá.
3 Kto miluje múd­rosť, pôsobí ot­covi radosť, ten však, čo sa stýka s ne­vies­t­ka­mi, príde o majetok.
4 Kráľ upevňuje krajinu spravod­livosťou, ale kto vy­diera mnohými dáv­kami, rúca ju.
5 Človek, ktorý lichotí svoj­mu blížnemu, rozp­res­tiera sieť na jeho kroky.
6 V prie­stup­ku zlého človeka je osíd­lo, spravod­livý však jasá a raduje sa.
7 Spravod­livý po­zná spory chudob­ných, bez­božný ne­má pre to porozumenia.
8 Po­smešníci po­burujú mes­to, ale múd­ri utišujú hnev.
9 Ak sa múd­ry súdi s bláz­nom, či zúri, či sa smeje, po­koja niet.
10 Kr­vilační ľudia nenávidia bez­úhon­ného, ale statoční sa snažia za­chovať jeho život.
11 Blázon vy­sype všet­ku svoju ne­vôľu, ale múd­ry ho na­pokon utíši.
12 Panov­ník, ktorý počúva lživé slovo, má všet­kých služob­níkov bez­božných.
13 Chudob­ný a utláčateľ sa stretajú, lebo Hos­podin dáva svet­lo očiam oboch.
14 Ak kráľ spravod­livo súdi chudob­ných, jeho trón bude naveky pev­ne stáť.
15 Prút a kar­hanie dávajú múd­rosť, ale roz­topašné dieťa robí han­bu svojej mat­ke.
16 Keď je mnoho bez­božných, roz­máha sa hriech, ale spravod­liví uvidia ich pád.
17 Tres­taj svoj­ho syna a dožičí ti po­koj, do­praje roz­koš tvoj­mu srd­cu.
18 Kde niet zjavenia, ľud sa zvrh­ne, blaho­slavený však, kto za­chováva ponau­čenie.
19 Slovami ne­možno ot­roka ukáz­niť: aj keď roz­umie, ne­pos­lúch­ne.
20 Vidíš človeka unáh­leného v rečiach? Blázon má väčšiu nádej ako on.
21 Ak nie­kto od mlados­ti roz­maz­náva ot­roka, bude mu na­koniec ne­vďačný.
22 Popud­livý človek vy­voláva svár a prch­ký spôsobuje mnoho prie­stup­kov.
23 Pýcha znižuje človeka, ale po­kor­ný duchom do­sahuje česť.
24 Kto sa delí so zlodejom, nenávidí seba samého; kliat­bu počuje, ale ne­udáva.
25 Strach pred ľuďmi kladie osíd­lo, ale kto dúfa v Hos­podina, bude chránený.
26 Mnohí vy­hľadávajú priazeň panov­níka, ale od Hos­podina je právo pre každého.
27 Pre spravod­livých je človek ne­spravod­livý ohav­nosťou, pre človeka statočného života je ohav­nosťou bez­božný.