EvanjelickýPríslovia25

Príslovia

Dodatok k prísloviam Šalamúnovým1 Aj toto sú prís­lovia Šalamúnove, ktoré zo­zbierali ľudia jud­ské ho kráľa Chiz­kiju.
2 Je slávou Božou za­tajovať veci, je slávou kráľov vy­skúmať veci.
3 Výška nebies, hĺb­ka zeme a srd­ce kráľov sú ne­vys­pytateľné.
4 Keď sa od strieb­ra od­delí tros­ka, bude cel­kom očis­tené.
5 Keď od­stránia bez­božného spred kráľa, jeho trón sa upev­ní spravod­livosťou.
6 Ne­vys­tatuj sa pred kráľom a ne­stavaj sa na mies­to veľmožov,
7 lebo lepšie je, keď ti po­vedia: Po­stúp sem vy­ššie! ako keby ťa ponížili pred kniežaťom.
8 Ne­vyj­di unáh­lene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš na­pokon, ak ťa tvoj blížny za­han­bí?
9 Vy­bav si svoj spor s blížnym, ale ne­prez­rádzaj tajom­stvo iného,
10 aby ťa ne­potupil, kto to počuje, a ne­pres­tala by zlá po­vesť o tebe.
11 Ako zlaté ja­bl­ká na striebor­ných pod­nosoch je slovo po­vedané v pravý čas.
12 Ako zlatý prs­teň a klenot zo zlata je múd­ry na­pomínateľ pre vnímavé ucho.
13 Ako chlad snehu v čase žat­vy je spoľah­livý po­sol tým, čo ho po­slali, lebo občer­stvuje dušu svojich pánov.
14 Ako vznášajúce sa ob­laky a vietor bez dažďa je človek, ktorý sa chváli darom, čo nedá.
15 Tr­pez­livosťou možno pre­svedčiť knieža, a jem­ný jazyk láme kos­ti.
16 Našiel si med? Jedz, koľko po­trebuješ, len aby si sa ne­presýtil a ne­musel ho vy­vrátiť.
17 Tvoja noha nech zried­ka vkročí do príbyt­ku tvoj­ho blížneho, aby sa ťa ne­presýtil a ne­znenávidel.
18 Človek, ktorý vy­dáva krivé svedec­tvo proti svoj­mu blížnemu, je ako kladivo, meč a os­trý šíp.
19 Spoliehať sa na ne­ver­ného v čase súženia je ako zlý zub a krívajúca noha.
20 Kto spieva pies­ne smut­nému srd­cu, je ako ten, čo vy­zlieka odev za studeného dňa a leje ocot na ranu.
21 Keď je tvoj ne­priateľ hlad­ný, na­kŕm ho chlebom, ak je smäd­ný, na­poj ho vodou;
22 lebo tak mu zhr­nieš žeravé uhlie na hlavu, a Hos­podin ti od­platí.
23 Sever­ný vietor prináša dážď, taj­ne ohovárajúci jazyk roz­hnevanú tvár.
24 Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.
25 Dob­rá správa z ďalekej krajiny je ako studená voda pre unaveného človeka.
26 Spravod­livý, čo sa za­kolíše pred bez­božným, je ako skalené žried­lo a skazený prameň.
27 Nie je dob­re jesť veľa medu, pre­to šet­ri s po­chval­nými slovami.
28 Muž, ktorý ne­ov­láda svoj­ho ducha, je ako pre­borené mes­to bez hradieb.