EvanjelickýPríslovia4

Príslovia

Odporúčanie múdrosti1 Synovia, počúvaj­te ot­covu kázeň, a po­zoruj­te, aby ste sa na­učili roz­um­nos­ti,
2 lebo vám dávam dob­ré po­učenie. Ne­opúšťaj­te moje učenie!
3 Lebo kým som bol dieťaťom u ot­ca, út­lym a jediným, pod do­hľadom mat­ky,
4 učil ma a vravel mi: Nech sa tvoje srd­ce opiera o moje slová. Za­chovávaj moje príkazy a budeš žiť.
5 Zís­kavaj múd­rosť, zís­kavaj roz­um­nosť; nezabúdaj na ne a ne­od­chyľuj sa od rečí mojich úst!
6 Ne­opúšťaj ju - a bude ťa strážiť; miluj ju - ona ťa za­chová.
7 Počiatok múd­ros­ti je: Zís­kavaj múd­rosť a za celé svoje imanie zís­kavaj roz­um­nosť!
8 Vy­soko si ju váž a ona ťa vy­výši, do­pomôže ti ku cti, ak ju pri­vinieš.
9 Oz­dob­ný veniec ti položí na hlavu a ob­darí ťa skvost­nou korunou.
10 Počúvaj, syn môj, a prij­mi moje reči, rozm­nožia sa roky tvoj­ho života.
11 O ces­te múd­ros­ti ťa poúčam, vediem ťa po priamych chod­níkoch.
12 Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď po­beh­neš, ne­pot­kneš sa.
13 Pri­dŕžaj sa na­pomenutia, ne­popusť, za­chovávaj ho, lebo je tvojím životom.
14 Ne­v­stupuj na chod­ník bez­božných a nek­ráčaj po ces­te zlých.
15 Ne­všímaj si jej, nechoď po nej, vy­hni sa jej a obíď ju!
16 Veď ne­môžu spať, ak ne­urobia zlo, sú okrad­nutí o spánok, ak ne­privedú nie­koho ku pádu,
17 pre­tože jedia chlieb bez­božnos­ti a pijú víno násilia.
18 No chod­ník spravod­livých je ako ús­vit, ktorého jas ras­tie až do bieleho dňa.
19 Ces­ta bez­božných je ako te­mrava, ne­vedia, o čo sa po­tknú.
20 Syn môj, po­zoruj moje slová, na­kloň ucho k mojim rečiam!
21 Ne­spúšťaj ich z očí, za­chovaj ich v hĺb­ke srd­ca.
22 Lebo sú životom pre tých, čo ich na­chádzajú, a uzdravením pre celé ich telo.
23 So všemožnou bdelosťou chráň si srd­ce, lebo z neho pramení život.
24 Od­stráň od seba falošné ús­ta a vzdiaľ od seba zvrátené pery.
25 Tvoje oči nech hľadia vo­pred a tvoje mihal­nice nech sú upriamené pred teba.
26 Urov­naj si chod­ník pod nohami a nech všet­ky tvoje ces­ty sú pev­né.
27 Ne­od­bočuj ani na­pravo, ani naľavo, od­vracaj nohu od zlého!