EvanjelickýPríslovia21

Príslovia

1 Srd­ce kráľovo je v ruke Hos­podinovej ako vod­né toky, vedie ho, kam­koľvek chce.
2 Každá ces­ta človeka správ­nou zdá sa vo vlast­ných očiach, ale Hos­podin skúma srd­cia.
3 Pri­sluhovanie spravod­livos­ti a práva Hos­podinovi sa páči väčšmi ako obeť.
4 Po­výšenec­ký po­hľad, naduté srd­ce - svet­lo bez­božných - je hriechom.
5 Úmys­ly usilov­ného vedú iste k hoj­nos­ti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utr­pí len škodu.
6 Kto zís­kava po­klady lživým jazykom, ženie sa za ván­kom a za osíd­lom smr­ti.
7 Bez­božných zmätie vlast­né násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva.
8 Po­krivená je ces­ta vin­níka, kto je však čis­tý, toho skutok je priamy.
9 Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.
10 Duša bez­božného baží za zlom, ale jeho blížny nenáj­de pred ním zľutovanie.
11 Keď tres­tajú po­smešníka, pros­tý zmúd­rie, a keď poúčajú múd­reho, zís­kava po­znanie.
12 Hos­podin poúča dom bez­božného, keď bez­božných pri­vádza do záhuby.
13 Kto si za­pcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať, a nedos­tane sa mu od­povede.
14 Dar daný v taj­nos­ti krotí hnev a ú­platok spoza ňadier prud­kú zlosť.
15 Pri­sluhovanie práva pôsobí radosť spravod­livému, ale činiteľom ne­právos­ti hrôzu.
16 Človek, čo zblúdi z ces­ty roz­um­nos­ti, bude spočívať v zbore mŕt­vych.
17 Kto miluje radován­ky, bude bedárom. Kto má rád víno a olej, nez­bohat­ne.
18 Výkup­ným za spravod­livého je bez­božný, mies­to statočných - ne­ver­ný.
19 Lepšie je bývať v pus­tej krajine ako so svár­livou, mr­zutou ženou.
20 V príbyt­ku múd­reho je vzác­ny po­klad a olej, ale blázon ho pre­már­ni.
21 Kto sa snaží o spravod­livosť a lás­kavosť, náj­de život, spravod­livosť a česť.
22 Múd­ry vy­stúpi do mes­ta hr­dinov a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo.
23 Kto si chráni ús­ta a jazyk, za­chráni si život pred súženiami.
24 Spup­ný opovážlivec, zvaný po­smešník, vy­čína vo svojej nad­mer­nej pýche.
25 Leniv­ca usmr­tí vlast­ná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty.
26 Hriešnik celý deň dych­tí, spravod­livý však roz­dáva a nežgr­loší.
27 Obeť bez­božných je ohav­nosťou, zvlášť keď je prinesená za haneb­ný skutok.
28 Falošný svedok za­hynie, ale os­táva slovo toho, kto počúva.
29 Bez­božný vy­stupuje s dr­zou tvárou, ale statočný si upevňuje ces­tu.
30 Niet múd­ros­ti, niet roz­um­nos­ti, nieto rady proti Hos­podinovi.
31 Koňa pri­stroja na deň boja, ale víťazs­tvo je od Hos­podina.