EvanjelickýPríslovia22

Príslovia

1 Dob­ré meno je vzác­nejšie ako veľké bohat­stvo, obľúbenosť je lepšia ako strieb­ro alebo zlato.
2 Bohatý a chudob­ný sa stretávajú, oboch učinil Hos­podin.
3 Opatr­ný pred­vída nešťas­tie a skryje sa, pros­tí však idú ďalej a pykajú za to.
4 Od­menou za po­koru a bázeň pred Hos­podinom je bohat­stvo, sláva a život.
5 Tŕnie a osíd­la sú na ces­te zvráten­ca, kto sa im zďaleka vyh­ne, chráni si život.
6 Vy­chovávaj chlap­ca na počiat­ku jeho ces­ty, tak sa ani v starobe ne­od­chýli z nej.
7 Bohatý panuje nad chudob­nými a dlžník je ot­rokom veriteľa.
8 Kto roz­sieva ne­právosť, bude žať nešťas­tie a palica jeho hnevu zanik­ne.
9 Človek s lás­kavým po­hľadom bude požeh­naný, lebo dá zo svoj­ho chleba chudob­nému.
10 Zažeň po­smešníka a odíde zvada, ustúpi svár i po­tupovanie.
11 Kto miluje čis­totu srd­ca, koho pery sú lás­kavé, ten je kráľovým priateľom.
12 Oči Hos­podinove chránia po­znanie, ale reči ne­ver­ného pri­vedú k pádu.
13 Lenivec hovorí: Lev je von­ku, mohol by som byť za­bitý na ulici.
14 Hl­bokou jamou sú ús­ta cudzích žien, spad­ne do nej ten, na koho sa hnevá Hos­podin.
15 Bláz­nov­stvo väzí v srd­ci chlap­ca, ale tres­tajúci prút ho od­stráni z neho.
16 Kto utláča chudob­ného, len mu pri­dáva, kto dáva bohatému, len mu uberá.
Výroky múdrych17 Na­kloň si ucho, počuj slová múd­rych a venuj po­zor­nosť môj­mu učeniu!
18 Lebo je utešené, ak ich vo svojom vnút­ri za­chováš, ak všet­ky budú pri­pravené na tvojich perách.
19 Aby tvoja nádej bola v Hos­podinovi, oznamujem ti dnes Jeho ces­tu.
20 Či som ti ne­na­písal trid­sať výpovedí ako rady a po­znanie,
21 aby som ti oznámil, čo je prav­divé a správ­ne, aby si správ­ne od­povedal tým, ktorí ťa po­sielajú?
22 Nez­dieraj chudob­ného, lebo je chudob­ný, a neg­niav bedára v bráne,
23 lebo Hos­podin pre­vez­me ich spor a oberie o život tých, ktorí ich oberali.
24 Nebuď priateľom hnevom ov­ládaného človeka a ne­stýkaj sa s prch­kým mužom,
25 aby si ne­privykol na jeho chod­níky a ne­na­stavil osíd­lo svoj­mu životu!
26 Ne­pat­ri k tým, čo dávajú ruku, čo sa za­ručujú za dl­hy!
27 Ak nebudeš mať čím za­platiť, vez­mú ti aj po­steľ spod teba.
28 Ne­presunuj pras­tarú medzu, ktorú ustálili tvoji ot­covia.
29 Vidíš chlap­ca ob­rat­ného vo svojej práci? Môže sa po­staviť pred kráľov; nebude slúžiť u obyčaj­ných ľudí.