EvanjelickýPríslovia3

Príslovia

Múdrosť a bázeň Božia1 Syn môj, nezabúdaj na moje na­učenie a tvoje srd­ce nech za­chováva moje príkazy,
2 lebo ti predĺžia dni a roky života a roz­hoj­nia tvoje blaho.
3 Nech ťa ne­opus­tí lás­ka a ver­nosť, pri­viaž si ich na hrd­lo, na­píš na tabuľu svoj­ho srd­ca!
4 Tak zís­kaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi.
5 Dúfaj v Hos­podina celým svojím srd­com, a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.
6 Na všet­kých svojich ces­tách Ho po­znávaj a On ti urov­ná chod­níky.
7 Ne­po­kladaj sa za múd­reho, boj sa Hos­podina a vy­hýbaj sa zlu.
8 Bude to pre zdravie tvoj­ho tela a pre občer­stvenie tvojich kos­tí.
9 Cti Hos­podina dar­mi svoj­ho imania a pr­votinami z každého svoj­ho výnosu.
10 Tak sa ti na­pl­nia stodoly hoj­nosťou a muštom pre­tečú tvoje kade.
11 Syn môj, ne­pohŕdaj kázňou Hos­podinovou, nech sa ti ne­protiví Jeho tres­tanie,
12 lebo Hos­podin tres­tá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dob­re.
Hodnota múdrosti13 Blaho­slavený človek, ktorý našiel múd­rosť, a muž, ktorý zís­kal roz­um­nosť.
14 Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo strieb­ra, a úžitok z nej je nad rýdze zlato.
15 Je cen­nejšia ako korále, ne­vyrov­ná sa jej nič z tvojich vzác­nos­tí.
16 V jej pravici je dl­hý vek, v jej ľavici bohat­stvo a česť.
17 Jej ces­ty sú utešené a všet­ky jej chod­níky sú samý blaho­byt.
18 Je stromom života tým, ktorí ju uchopili, a blaho­slavení tí, čo sa jej držia.
19 Hos­podin múd­rosťou položil zá­klady zeme, upev­nil nebesá svojou roz­um­nosťou;
20 Jeho znalosťou sa pre­trh­li pra­hl­biny a rosu kropia ob­laky.
21 Syn môj, nech ti to z očí ne­schodí, za­chovaj opatr­nosť i roz­vahu
22 a budú ti životom i oz­dobou tvoj­mu hrd­lu.
23 Po­tom pôj­deš bez­pečne svojou ces­tou a noha sa ti ne­pot­kne.
24 Ak si ľah­neš, ne­vydesíš sa, keď budeš ležať, slad­ký bude tvoj spánok.
25 Neboj sa náh­lej hrôzy, ani keď búr­ka príde na bez­božných,
26 lebo Hos­podin bude tvojou nádejou a chrániť ti bude nohy pred osíd­lom.
Láska k blížnym27 Ne­odopieraj dob­ro­denie tomu, kto ho po­trebuje, ak je v tvojej moci vy­konať to.
28 Ne­vrav svoj­mu blížnemu: Choď a inokedy príď, zaj­tra ti dám - ak to máš pri sebe.
29 Nechys­taj nič zlé proti svoj­mu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba.
30 Ne­vaď sa bez príčiny s človekom, ak ti ne­urobil nič zlé.
Výstraha pred násilníkmi31 Nezáviď násil­níkovi a ne­voľ ani jed­nu z jeho ciest,
32 lebo od­por­ný je Hos­podinovi ne­mrav­ník, ale so statočným ud­ržuje spoločen­stvo.
33 Kliat­ba Hos­podinova spočíva na dome bez­božného, ale požeh­náva príbytok spravod­livých.
34 Po­smievačom sa vy­smieva, ale po­kor­ným dáva milosť.
35 Múd­ri zdedia česť, ale bláz­ni ponesú han­bu.