EvanjelickýPríslovia18

Príslovia

1 Kto sa od­deľuje, hľadá to, po čom túži, vy­ráža proti všet­kému, čo je vy­darené.
2 Blázon ne­má záľubu v roz­um­nos­ti, ale len v prejavovaní svoj­ho zmýšľania.
3 Keď príde bez­božnosť, príde aj opo­vr­hnutie a s han­bou po­tupa.
4 Sťa vody hl­boké sú slová z úst muža, zurčiaci po­tok, žried­lo múd­ros­ti.
5 Nie je dob­ré nad­ržiavať bez­božnému a po­tláčať na súde spravod­livého.
6 Pery bláz­na vy­volávajú šk­riep­ky a jeho ús­ta volajú po bit­ke.
7 Ús­ta sú bláz­novi na skazu a pery sú osíd­lom pre jeho život.
8 Slová ohovárača sú ako lahôd­ky, zo­stupujú až do út­rob tela.
9 Aj ten, kto je ned­balý pri svojej práci, je bratom ničiteľa.
10 Meno Hos­podinovo je pev­nou vežou, spravod­livý sa do nej utieka a je chránený.
11 Bohatému je majetok pev­ným mes­tom a vy­sokým múrom v jeho pred­stave.
12 Pred pádom sa srd­ce človeka po­vyšuje, ale slávu pred­chádza po­kora.
13 Ak nie­kto od­povie skôr, ako vy­počul, po­slúži mu to na bláz­nov­stvo a han­bu.
14 Duch muža vy­drží chorobu, ale kto znesie zroneného ducha?
15 Roz­um­né srd­ce zís­kava po­znanie a ucho múd­rych hľadá po­znanie.
16 Dar uvoľňuje človeku pries­tor a vedie ho pred veľmožov.
17 Spravod­livým sa zdá, kto vy­stupuje pr­vý vo svojom spore, ale príde druhý a vy­skúša ho.
18 Lós ukončieva spory a roz­hoduje aj medzi moc­nými.
19 Zradený brat je viac ako opev­nené mes­to a spory sú ako závory hradu.
20 Ovocím svojich úst sa na­sýti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje do­sýta.
21 Sm­rť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie.
22 Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň do­stal od Hos­podina.
23 Úpen­livo prosí chudob­ný, ale bohatý od­povedá tvrdo.
24 Sú blížni, ktorí pri­vádzajú do záhuby, a sú priatelia, ktorí sú od­danejší ako brat.