EvanjelickýPríslovia15

Príslovia

1 Vľúd­na od­poveď od­vracia prch­kosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.
2 Jazyk múd­rych dáva dob­ré po­znanie, ale ús­ta bláz­nov chr­lia bláz­nov­stvo.
3 Na každom mies­te sú oči Hos­podinove, ktoré po­zorujú zlých i dob­rých.
4 Ušľach­tilý jazyk je stromom života, avšak jeho pre­vrátenosť je duchov­ná skaza.
5 Blázon po­hŕda kázňou ot­covou, kto si však všíma po­kar­hanie, koná roz­um­ne.
6 V dome spravod­livého je veľká hoj­nosť, no príjem bez­božného prináša strasť.
7 Pery múd­rych rozširujú po­znanie, no nie tak srd­ce bláz­nivých.
8 Obeť bez­božných je ohav­nosťou Hos­podinovi, ale mod­lit­bu statočných má rád.
9 Ces­ta bez­božného je Hos­podinovi ohav­nosťou, miluje však toho, kto sa usiluje o spravod­livosť.
10 Prís­na kázeň pat­rí tomu, kto opúšťa chod­ník, a ten, čo nenávidí kar­hanie, zo­mrie.
11 Pod­svetie i ríša mŕt­vych sú zjav­né pred Hos­podinom, tým viac srd­cia ľudí.
12 Po­smešník ne­má rád, keď ho kar­hajú, a k múd­rym nej­de.
13 Radost­né srd­ce roz­jasňuje tvár, ale bolesť srd­ca ubíja ducha.
14 Srd­ce roz­um­ného hľadá po­znanie, ale ús­ta bláz­nov sa pasú na po­chabos­ti.
15 Všet­ky dni bedára sú zlé, avšak radost­né srd­ce má stále hody.
16 Lepšie je málo s bázňou pred Hos­podinom ako veľký po­klad, a s ním ne­pokoj.
17 Lepšie je jed­lo zo zeleniny s lás­kou ako vy­kŕmený vôl s nenávisťou.
18 Prch­ký človek vy­voláva svár, tr­pez­livý však utišuje šk­riep­ku.
19 Chod­ník leniv­ca je ako plot z tŕnia, ces­ta statočných je ako hrad­ská.
20 Múd­ry syn pôsobí ot­covi radosť, ale bláz­nivý človek po­hŕda mat­kou.
21 Bláz­nov­stvo je radosťou pre nerozum­ného, avšak roz­um­ný kráča priamo.
22 Kde nieto rady, plány sa rušia, daria sa však, kde je do­sť porad­cov.
23 Človek má radosť z od­povede svojich úst; aké dob­ré je slovo v pravý čas!
24 Chod­ník života roz­um­ného vedie na­hor, aby sa vy­hol ríši mŕt­vych dolu.
25 Hos­podin zbúra dom pyšných, ale medzu vdovy upev­ní.
26 Úmys­ly zlého sú Hos­podinovi ohav­nosťou, ale príjem­né reči sú Mu čis­tými.
27 Kto baží po zis­ku, rúca si dom, kto však nenávidí ú­plat­ky, bude žiť.
28 Myseľ spravod­livého uváži, čo po­vedať, ale ús­ta zlost­níkov chr­lia zlé veci.
29 Ďaleko je Hos­podin od bez­božných, vy­slýcha však mod­lit­bu spravod­livých.
30 Svet­lo očí po­tešuje srd­ce, dob­rá zvesť občer­stvuje kos­ti.
31 Ucho, čo počúva životodar­né kar­hanie, po­bud­ne medzi múd­rymi.
32 Kto za­vr­huje na­pomenutia, po­hŕda vlast­ným životom, kto si všíma kar­hanie, zmúd­rie.
33 Bázeň Hos­podinova vy­chováva k múd­ros­ti, slávu pred­chádza po­kora.