EvanjelickýPríslovia17

Príslovia

1 Lepší kúsok suchého chleba s po­kojom ako dom pl­ný obet­ného mäsa so zvadou.
2 Múd­ry sluha bude panovať nad haneb­ným synom a s brat­mi si podelí dedičs­tvo.
3 Taviaci tég­lik je na strieb­ro a pec na zlato, srd­cia však skúša Hos­podin.
4 Zločinec po­zoruje zlé pery, klamár počúva záškod­ný jazyk.
5 Kto sa vy­smieva chudob­nému, rúha sa jeho Tvor­covi, kto sa raduje z nešťas­tia, ne­os­tane bez tres­tu.
6 Korunou star­cov sú vnukovia a oz­dobou synov sú ich ot­covia.
7 Bláz­novi ne­svedčí ušľach­tilá reč, ešte menej lživé reči šľachet­nému.
8 Ú­platok je akoby čarov­ným kameňom pre toho, kto ho dáva: kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.
9 Kto od­púšťa prie­stupok, hľadá lás­ku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.
10 Viac za­pôsobí jed­no po­kar­hanie na roz­um­ného ako sto úderov na bláz­na.
11 Zlý mys­lí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrut­ný po­sol.
12 Lepšie je, ak sa nie­kto stret­ne s med­vedicou zbavenou mláďat, ako s bláz­nom, keď vy­strája.
13 Tomu, kto sa od­pláca zlým za dob­ré, ne­poh­ne sa z domu nešťas­tie.
14 Kto začína svár, je ako ten, kto vy­púšťa vody; pre­to nechaj šk­riep­ku skôr, než vy­puk­ne.
15 I ten, čo ospraved­lňuje vin­ného, i ten, čo od­sudzuje ne­vin­ného, obaja sú od­por­ní Hos­podinovi.
16 Načo je kúp­na cena v ruke bláz­na na za­kúpenie múd­ros­ti, keď ne­má roz­um?
17 Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia.
18 Nerozum­ný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa za­ručuje za svoj­ho blížneho.
19 Kto miluje svár, miluje prie­stupok, kto pri­vysoko stavia dvere, hľadá zrútenie.
20 Kto má pre­vrátené srd­ce, nenáj­de šťas­tie, a kto má falošný jazyk, pad­ne do nešťas­tia.
21 Kto splodí bláz­na, bude mať žiaľ; otec ne­má z bláz­na radosť.
22 Radost­né srd­ce je dob­rým liekom, ale zronený duch vy­sušuje kos­ti.
23 Bez­božný taj­ne prijíma ú­platok, aby pop­rek­rúcal chod­níky práva.
24 Roz­um­ný má múd­rosť pred sebou, ale oči bláz­na blúdia až po okraji zeme.
25 Bláz­nivý syn je svoj­mu ot­covi na zár­mutok a na tr­p­kosť svojej rodičke.
26 Už po­kutovať spravod­livého nie je dob­re, ale biť šľachet­ných je proti právu.
27 Zdržan­livý v rečiach má roz­um a chlad­no­krv­ný je roz­um­ným mužom.
28 Aj bláz­na po­kladajú za múd­reho, za roz­um­ného, keď stis­ne pery.