EvanjelickýPríslovia24

Príslovia

1 Nežiar­li na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi,
2 lebo ich srd­ce mys­lí na násilie a ich pery hovoria o trápení.
3 Múd­rosťou buduje sa dom a roz­um­nosťou sa upevňuje.
4 Po­znaním na­pĺňajú sa komory, všelijakým vzác­nym a milým imaním.
5 Múd­ry je moc­nejší ako silák a roz­um­ný je viac ako moc­ný,
6 lebo po uvážení pus­tíš sa do boja, a víťazs­tvo je tam, kde je mnoho rad­cov.
7 Múd­rosť je pri­vysoká bláz­novi, v bráne ne­ot­vorí svoje ús­ta.
8 Kto si zau­mieni robiť zlé, toho záker­ným na­zvú.
9 Plet­ky bláz­na sú hriechom, po­smešník je pre ľudí ohav­nosťou.
10 I keď si malát­ny v deň súženia a slabá je tvoja sila,
11 za­chraňuj tých, ktorých vedú na sm­rť, a ušet­ri tých, ktorí sa tac­kajú na pop­ravis­ko.
12 Ak po­vieš: Ne­vedeli sme o tom, Ten, kto skúma srd­cia, Ten to po­zoruje. Veď Ten, ktorý stráži tvoj život, Ten to vie, a od­platí človeku podľa toho, čo vy­konal.
13 Syn môj, jedz med, lebo je dob­rý, med z plás­tu je slad­ký tvojim ús­tam.
14 Vedz, že aj múd­rosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju náj­deš, máš budúc­nosť.
15 Bez­božný, nerob ú­klady príbyt­ku spravod­livého, nenič mies­to, kde od­počíva,
16 lebo spravod­livý vstane, hoci by padol sedemk­rát, bez­božní sa však rútia do nešťas­tia.
17 Ne­teš sa, ak pad­ne tvoj ne­priateľ, a ak sa po­tkne, nech ti srd­ce nejasá,
18 aby to Hos­podin ne­videl, aby sa Mu to ne­znepáčilo a aby ne­od­vrátil svoj hnev od neho.
19 Ne­vz­bĺk­ni hnevom proti zlosynom, nežiar­li na bez­božných,
20 lebo zlý ne­má budúc­nosť, svieca bez­božných zhas­ne.
21 Syn môj, boj sa Hos­podina a kráľa, ne­spolčuj sa s tými, ktorí sa menia,
22 lebo ih­neď na­stane ich záhuba, a ktovie, kedy príde ich zánik?
Dodatky k prísloviam múdrych23 Aj toto sú výroky múd­rych: Nie je dob­re pri súde nie­komu nadŕžať.
24 Kto vin­níkovi po­vie: Si spravod­livý! toho ľudia pre­kľajú, tomu národy budú zlorečiť.
25 Tí však, ktorí tres­tajú vinu, budú sa mať dob­re a príde na nich hoj­né požeh­nanie.
26 Boz­káva na pery, kto dáva správ­nu od­poveď.
27 Pri­prav si svoju prácu von­ku, všet­ko si ob­staraj na poli; a po­tom si stavaj dom!
28 Nebuď bez príčiny sved­kom proti blížnemu a nezavádzaj svojimi perami.
29 Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; od­platím každému podľa toho, čo vy­konal.
30 Prešiel som pop­ri poli leniv­ca a pop­ri vinici nerozum­ného človeka,
31 a hľa, všet­ko bolo za­ras­tené bodľačím, po­vrch po­krývala burina a kamen­ný múr bol zvalený.
32 Keď som to videl, vzal som si k srd­cu po­učenie:
33 Ešte trochu po­spať, ešte trochu po­driemať, trochu ruky zložiť a ležať -
34 a chudoba ťa pre­pad­ne ako tulák a nedos­tatok ako ozb­rojenec.