RoháčekMatúš5

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Kázeň na vrchu. Kto je blahoslavený.1 A vidiac tie zá­stupy vy­šiel na vrch, a keď sa po­sadil, pri­stúpili k nemu jeho učeníci, 2 a ot­voriac svoje ús­ta učil ich na­sledov­ne: 3 Blaho­slavení chudob­ní duchom, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo. 4 Blaho­slavení žalos­tiaci, lebo oni budú po­tešení. 5 Blaho­slavení tichí, lebo oni dedične obd­ržia zem. 6 Blaho­slavení, ktorí lačnejú a žíz­nia po spravedlivosti, lebo oni budú na­sýtení. 7 Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo oni doj­dú milo­sr­den­stva. 8 Blaho­slavení čis­tí srd­com, lebo oni budú vidieť Boha. 9 Blaho­slavení, ktorí pôsobia po­koj, lebo oni sa budú volať syn­mi Božími. 10 Blaho­slavení prena­sledovaní pre spraved­livosť, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo. 11 Blaho­slavení budete, keď vás budú haniť a prena­sledovať a luhajúc hovoriť na vás všet­ko zlé, pre mňa. 12 Raduj­te sa a plesaj­te, lebo je mnohá vaša od­plata v nebesiach. Lebo tak iste prena­sledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Učeníci soľou a svetlom.13 Vy ste soľou zeme; keby soľ zt­ratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len aby bola von vy­hodená a pošliapaná od ľudí. 14 Vy ste svet­lom sveta. Mes­to, ležiace hore na vr­chu, ne­môže sa ukryť. 15 Ani nezapaľujú sviece nato, aby ju po­stavili pod nádobu, ale na sviet­nik, a svieti všet­kým, ktorí sú v dome. 16 Nech tak svieti vaše svet­lo pred ľuďmi, aby videli vaše dob­ré skut­ky a oslavovali vášho Ot­ca, ktorý je v nebesiach. Nezrušiteľnosť zákona. Nedostatočná spravedlivosť.17 Nedom­nievaj­te sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov: ne­prišiel som zrušiť, ale na­pl­niť. 18 Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ ne­pominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punk­tík ne­pominie zo zákona, do­kiaľ sa všet­ko ne­stane. 19 Ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jedno z tých­to naj­menších pri­kázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude naj­menším volať v nebes­kom kráľov­stve; ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude velikým volať v nebes­kom kráľov­stve. 20 Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spraved­livosť hoj­nejšia ako ­spraved­livosť zákonníkov a farize­ov ne­voj­dete ni­kdy do nebes­kého kráľov­stva. Pán vysvetľuje prikázania. Nezabiješ!21 Počuli ste, že bolo po­vedané starým: Nezabiješ! A ktokoľvek by za­bil, bude vin­ný, aby bol vy­daný moci súdu. 22 Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svoj­ho brata bez príčiny, bude vin­ný, aby bol vy­daný moci súdu. A ktokoľvek by po­vedal svoj­mu bratovi: Ráka, bude vin­ný, aby bol vy­daný moci vysokej rady; a ktokoľvek by po­vedal: Blázon, bude vin­ný, aby bol uvr­hnutý do oh­nivého pek­la. 23 Teda keby si doniesol svoj dar na ol­tár a tam by si sa roz­pamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24 nechaj tam svoj dar pred ol­tárom a idi, najprv sa smier so svojím bratom a po­tom prij­di a obetuj svoj dar. 25 Buď dob­re smýšľajúci a smier sa rýchle so svojím protiv­níkom, do­kiaľ si s ním na ces­te, aby ťa snáď ne­vydal protiv­ník sud­covi, a sud­ca by ťa vy­dal haj­dúchovi, a uvr­h­li by ťa do žalára. 26 Ameň ti hovorím, že nevyjdeš od­tiaľ, do­kiaľ neza­platíš aj po­sled­ného haliera. Nezcudzoložíš!27 Počuli ste, že bolo po­vedané starým: Nez­cudzoložíš. 28 Ale ja vám hovorím, že každý, kto by po­zrel na ženu s myšlien­kou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srd­ci. 29 Ak ťa po­horšuje tvoje pravé oko, vy­lúp ho a za­hoď od seba! Lebo ti je užitočnejšie, aby za­hynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvr­hnuté do pek­la. 30 A jest­li ťa po­horšuje tvoja pravá ruka, od­tni ju a za­hoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby za­hynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvr­hnuté do pek­la. O rozvode.31 Tak­tiež bolo po­vedané, že ktokoľvek by pre­pus­til svoju manžel­ku, nech jej dá roz­vod­ný list. 32 Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by pre­pus­til svoju manžel­ku krome príčiny smils­tva, vedie ju k cudzoložs­tvu, a ktokoľvek by si vzal za ženu pre­pus­tenú, cudzoloží. O prísahe.33 Opät ste počuli, že bolo po­vedané starým: Nebudeš krivo pri­sahať, ale do­držíš Pánovi svoju prísahu! 34 Ale ja vám hovorím, aby ste vôbec ne­prisahali, ani na nebo, lebo je trónom Božím, 35 ani na zem, lebo je pod­nožou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mes­tom toho veľkého Kráľa; 36 ani na svoju hlavu nebudeš pri­sahať, lebo ne­môžeš ani jediný vlas urobiť bielym alebo čier­nym. 37 Ale nech je vaša reč: Áno, áno; nie, nie; to, čo je viac nad to, je zo zlého. Oko za oko.38 Počuli ste, že bolo po­vedané: Oko za oko a zub za zub. 39 Ale ja vám hovorím, aby ste sa ne­protivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, na­stav i to druhé; 40 a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť. 41 A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve. 42 Tomu, kto ťa prosí, daj; a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa ne­od­vracaj. Pán velí milovať i nepriateľov.43 Počuli ste, že bolo po­vedané: Milovať budeš svoj­ho blížneho a nenávidieť budeš svoj­ho ne­priateľa. 44 Ale ja vám hovorím: Miluj­te svojich ne­priateľov; dob­rorečte tým, ktorí vás pre­klínajú; čiňte dob­re tým, ktorí vás nenávidia, a mod­lite sa za tých, ktorí vás po­tupujú a prena­sledujú, 45 aby ste boli syn­mi svoj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach, lebo svoj­mu sl­n­cu velí vy­chádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spraved­livých aj na nespravedlivých. 46 Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú od­platu máte? Či azda nečinia toho is­tého i pub­likáni? 47 A keby ste po­zdravovali iba svojich bratov, čo zvlášt­neho činíte? Či azda nečinia toho is­tého i po­hania? 48 Vy tedy buďte do­konalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je do­konalý.

RoháčekMatúš5