RoháčekMatúš17

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Pánovo premenenie sa na vrchu.1 A po šies­tich dňoch pojal Ježiš Pet­ra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vy­viedol ich na vy­soký vrch osobit­ne, 2 a pre­menil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela jako sl­n­ce, a jeho rúcho stalo sa bielym ako svet­lo. 3 A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš shovárajúc sa s ním. 4 A Peter od­povedal a riekol Ježišovi: Pane, dob­re nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stány: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. 5 A kým ešte hovoril, hľa, za­tônil ich svet­lý ob­lak, a hľa, bolo počuť z toho ob­laku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvaj­te! 6 A keď to počuli učeníci, pad­li na svoju tvár a báli sa veľmi. 7 A Ježiš pri­stúpiac dot­knul sa ich a po­vedal: Vstaňte a neboj­te sa! 8 A keď po­z­dvih­li svoje oči, ne­videli nikoho, iba samot­ného Ježiša. 9 A keď schádzali s toho vr­chu, pri­kázal im Ježiš a po­vedal: Ne­povedz­te ni­komu o tom videní, do­kiaľ Syn človeka ne­vs­tane z mŕt­vych! 10 A jeho učeníci sa ho opýtali a riek­li: Čože to tedy hovoria zákon­níci, že najprv musí prij­sť Eliáš? 11 A Ježiš po­vedal a riekol im: Eliáš prav­da prij­de prv a na­praví všet­ko; 12 ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel, a ne­poz­nali ho, ale mu urobili všet­ko, čo chceli. Tak bude od nich tr­pieť aj Syn človeka. 13 Vtedy porozumeli učeníci, že im to povedal o Jánovi Krs­titeľovi. Pán uzdraví posadlého.14 A keď prišli k zá­stupu, pri­stúpil k nemu človek, ktorý sa mu klaňal pad­núc na kolená 15 a hovoril: Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačník a hroz­ne tr­pí, lebo čas­to padáva do ohňa a čas­to do vody. 16 A pri­viedol som ho k tvojim učeníkom, ale ho ne­moh­li uzdraviť. 17 A Ježiš od­povedal a riekol: Ó, po­kolenie, ne­veriace a pre­vrátené, do­kedy budem s vami? Do­kedy vás ponesiem? Do­veďte mi ho sem! 18 A Ježiš ho po­kar­hal, a démon h­neď vyšiel z neho, a mládenec bol uzdravený od tej hodiny. 19 Vtedy pri­stúpili učeníci k Ježišovi osobit­ne a po­vedali: Prečo sme ho my ne­moh­li vy­hnať? 20 A on im po­vedal: Pre vašu ne­veru; lebo ameň vám hovorím, keby ste mali vieru jako horčičné zrno, po­viete tomuto vr­chu: Prej­di od­tiaľto tam hen! a prej­de, a nič vám nebude ne­možným. 21 Ale ten­to druh ne­vychádza, iba mod­lit­bou [a pôs­tom]. 22 A keď chodili spolu po Galilei, po­vedal im Ježiš: Syn človeka bude vy­daný do rúk ľudí. 23 A za­bijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. A veľmi sa za­rmútili. Vyberajúci daň.24 A keď prišli do Kafar­nau­ma, pri­stúpili k Pet­rovi vy­berajúci po­platok dvojdrachmy a riek­li: Či váš učiteľ ne­platí dvoj­drach­my? 25 A on povedal: Platí! A keď vošiel do domu, pred­išiel ho Ježiš a po­vedal: Čo sa ti zdá, Šimone, od koho berú kráľovia tej­to zeme clo alebo daň? Od svojich synov a či od cudzích? 26 A keď od­povedal, že od cudzích, riekol mu Ježiš: Tak tedy ich synovia sú slobod­ní. 27 Avšak aby sme ich ne­pohoršili, idi k moru, hoď udicu a vez­mi rybu, ktorá najprv vy­j­de hore a keď jej ot­voríš ús­ta, naj­deš groš s­trieb­ra; ten vez­mi a daj im za seba i za mňa.

RoháčekMatúš17