RoháčekMatúš6

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

O almužne.1 Vy­stríhaj­te sa, aby ste nedávali svojej al­mužny pred ľuďmi na­to, aby vás videli, lebo ináče ne­máte od­platy u svoj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach. 2 Keď tedy dávaš al­mužnu, ne­trúb pred sebou, ako tí po­kryt­ci robia v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia chválili. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju od­platu. 3 Ale keď ty dávaš al­mužnu, nech ne­vie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica, 4 aby bola tvoja al­mužna v skrytos­ti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytos­ti, on ti od­platí zjav­ne. O modlitbe.5 A keď sa mod­líš, nebudeš ako tí po­kryt­ci, lebo oni sa radi stojaci mod­lia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ľudia videli. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju od­platu. 6 Ale keď sa ty mod­líš, voj­di do svojej komôr­ky a za­vrúc svoje dvere mod­li sa svoj­mu Ot­covi, ktorý je v skrytos­ti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytos­ti, od­platí ti zjav­ne. 7 Ale keď sa mod­líte, nežvat­lite jako po­hania, lebo sa dom­nievajú, že pre tú svoju mnohom­luvu budú vy­slyšaní. 8 Teda nebuďte im podob­ní, lebo váš Otec vie, čo po­trebujete, prv než by ste ho vy prosili. 9 Vy sa tedy mod­lite tak­to: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa po­svätí tvoje meno! 10 Nech prij­de tvoje kráľov­stvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi! 11 Daj nám dnes náš každoden­ný chlieb 12 a od­pusť nám naše viny, jako aj my od­púšťame svojim vin­níkom, 13 a ne­uvoď nás v po­kušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľov­stvo i moc i sláva na veky. Ameň. 14 Lebo ak od­pus­títe ľuďom ich po­kles­ky, od­pus­tí aj vám váš nebes­ký Otec; 15 ale ak vy neodpustíte ľuďom ich po­kles­kov, ne­od­pus­tí ani váš Otec vašich po­kles­kov. O pôste.16 A keď sa po­stíte, nebuďte jako tí po­kryt­ci za­mračení, lebo znet­varujú svoju tvár, aby bolo viditeľné ľuďom, že sa pos­tia. Ameň vám hovorím, že už majú svoju od­platu. 17 Ale ty, keď sa po­stíš, po­maž svoju hlavu a svoju tvár umy, 18 aby nebolo viditeľné ľuďom, že sa po­stíš, ale tvoj­mu Ot­covi, ktorý je v skrytos­ti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytos­ti, od­platí ti zjav­ne. Poklady. Svieca tela. Mamon.19 Ne­s­hromažďuj­te si po­kladov na zemi, kde moľ a hr­dza kazí, a kde sa zlodeji pre­kopávajú a krad­nú; 20 ale si shromažďuj­te po­klady v nebi, kde ani moľ ani hr­dza nekazí, a kde sa zlodeji ne­prekopávajú ani nek­rad­nú; 21 lebo kde je váš po­klad, tam bude i vaše srd­ce. 22 Sviecou tela je oko. Keby tedy bolo tvoje oko pros­té, celé tvoje telo bude svet­lé; 23 ale keby bolo tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude tmavé. Ak tedy svet­lo, ktoré je v tebe, je tmou, jaká veľká bude sama tma? 24 Ni­kto ne­môže slúžiť dvom pánom, lebo buď jed­ného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jed­ného sa bude pri­dŕžať a druhým po­hŕdať - ne­môžete slúžiť Bohu i mamonu. Príklady: vtáci a ľalie.25 Pre­to vám hovorím: Ne­staraj­te sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako po­krm a telo ako odev? 26 Po­zrite na nebes­ké vtác­tvo, že ne­sejú ani nežnú ani ne­s­hromažďujú do stodôl, a váš nebes­ký Otec ich živí! A či ich vy o veľa ne­prevyšujete? 27 A kto z vás starajúc sa môže pri­dať k veľkos­ti svojej po­stavy jeden lakeť? 28 A o odev prečože sa staráte? Po­vážte poľné ľalie, ako ras­tú: ne­pracujú ani ne­pradú; 29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak od­iaty jako jed­na z nich. 30 Ak tedy poľnú trávu, ktorá je dnes a zaj­tra môže byť hodená do pece, Bôh tak od­ieva, či azda vás nie o veľa viacej? Ľudia malej viery! 31 Ne­staraj­te sa tedy a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa za­odejeme? 32 Lebo to všet­ko hľadajú po­hania, a veď váš nebes­ký Otec vie, že to všet­ko po­trebujete. 33 Ale hľadaj­te najprv kráľov­stvo Božie a jeho spraved­livosť, a to všet­ko vám bude pri­dané. 34 Teda ne­staraj­te sa o zaj­trajší deň, lebo zaj­trajší deň sa bude starať o svoje veci. Do­sť má deň na svojom trápení.

RoháčekMatúš6