RoháčekMatúš2

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Mudrci.1 A keď sa narodil Ježiš v Jud­skom Bet­leheme za dní kráľa Heródesa, tu hľa, mudr­ci od východu ­sl­n­ca prišli do Jeruzalema 2 a hovorili: Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviez­du na východe ­sl­n­ca a prišli sme sa mu po­kloniť. 3 Ale keď to počul kráľ Heródes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním. 4 A svolal všet­kých naj­vyšších kňazov a učiteľov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má Kris­tus narodiť. 5 A oni mu riek­li: V Jud­skom Bet­leheme, lebo tak je na­písané skr­ze proroka: 6 A ty, Bet­leheme, zem Júdova, nijako nie si naj­menším medzi voj­vodami Júdovými, lebo z teba mi vyjde vod­ca, ktorý bude pásť môj ľud, Iz­raela. 7 Vtedy Heródes po­volal taj­ne mudr­cov a dô­klad­ne sa ich vy­pýtal na čas hviez­dy, ktorá sa im ukazovala, 8 a pošlúc ich do Bet­lehema po­vedal: Iďte a dô­klad­ne sa po­vy­pytuj­te o tom dieťat­ku, a keď naj­dete, daj­te mi o tom zvesť, aby som i ja prij­dúc po­klonil sa mu. 9 A oni vy­počujúc kráľa odišli. A hľa, hviez­da, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastála nad miestom, kde bolo dieťat­ko. 10 A za­zrúc hviez­du pre­veľmi sa za­radovali. 11 A keď vošli do domu, našli dieťat­ko s Mári­ou, jeho mat­kou, a pad­núc klaňali sa mu a ot­voriac svoje po­klady obetovali mu dary: zlato, kadivo a myr­ru. 12 A na­pomenutí súc od Boha vo sne, aby sa nenav­racovali k Heródesovi, na­vrátili sa inou ces­tou do svojej krajiny. Útek do Egypta.13 A keď od­išli, tu hľa, an­jel Pánov sa ukázal vo sne Jozefovi a po­vedal mu: Vstaň a vezmi so sebou dieťat­ko i jeho mat­ku a uteč do Egyp­ta a buď tam, do­kiaľ ti ne­poviem! Lebo Heródes bude hľadať dieťat­ko, aby ho za­hubil. 14 A on vstal a vzal so sebou dieťat­ko i jeho mat­ku, vnoci, a ušiel do Egyp­ta 15 a bol tam až do smr­ti Heródesovej, aby sa na­pl­nilo, čo bolo po­vedané od Pána skr­ze proroka, ktorý po­vedal: Z Egyp­ta som po­volal svoj­ho syna. Heródes vraždí deti.16 Vtedy Heródes, vidiac, že je znevážený mudr­cami, veľmi sa roz­hneval a po­slal a povraždil všet­kých chlap­cov, ktorí boli v Bet­leheme a na celom jeho okolí, od dvoj­ročných a niže, podľa času, na ktorý sa bol dô­klad­ne vy­pýtal mudr­cov. 17 Vtedy sa na­pl­nilo, čo bolo po­vedané od proroka Jeremiáša, ktorý po­vedal: 18 Hlas bolo počuť v Ráme, nárek a plač a mnoho kvílenia: Rácheľ, oplakávajúca svoje deti, a nedala sa po­tešiť, lebo ich niet. Návrat z Egypta.19 A keď zo­mrel Heródes, tu hľa, an­jel Pánov sa ukázal vo sne Jozefovi v Egyp­te 20 a po­vedal mu: Vstaň a vezmi so sebou dieťat­ko i jeho mat­ku a idi do zeme Iz­raelovej, lebo po­mreli tí, ktorí hľadali dušu dieťat­ka. 21 A on vstal a vzal so sebou dieťat­ko i jeho mat­ku a prišiel do zeme Iz­raelovej. 22 Ale keď počul, že Ar­chelaus kraľuje v Jud­sku mies­to svojeho ot­ca, Heródesa, bál sa ta odísť, a do­stanúc vo sne úp­ravu od Boha ušiel do krajov Galilee 23 a prij­dúc ta býval v mes­te zvanom Nazarete, aby sa na­pl­nilo, čo bolo po­vedané skr­ze prorokov, že sa bude volať Nazarej­ský.

RoháčekMatúš2